Sölvesborgs kommun

Lokal naturvårdssatsning (LONA)

Närbild på en samling vilda blommor i grönt vildvuxet gräs.

LONA-projekt är en viktig del i kommunens arbete med att utveckla naturvården.

Sölvesborgs kommun arbetar aktivt med naturvård och skickar årligen in projektansökningar till LONA. Projekt och åtgärder för att utveckla naturvården är en viktig del i arbetet. Privata markägare utför en del av projekten, men kommunen ansvarar alltid för ansökan.

Bidrag till naturvårdsprojekt via LONA

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) innebär att kommuner kan söka delfinansiering för olika naturvårdsprojekt hos Länsstyrelsen. Bidrag delas årligen ut för att stimulera ökat lokalt engagemang för naturvårdsfrågor och att tätortsnära natur ska bli mer tillgänglig. Syftet är även att stärka befintliga naturvärden och skapa nya naturvärden på lämpliga platser. LONA-projekten är en viktig del av kommunens arbete med Agenda 2030.

Film om den lokala naturvårdssatsningen

Projektidé och ansökan

Det är kommuner som kan ansöka om LONA-bidrag, men olika aktörer, till exempel intresseorganisationer, kan initiera projekt. Kommunen ansvarar för den administrativa delen av LONA-projekt, från ansökan till slutrapportering. Själva projektet kan drivas av kommun, intresseorganisation eller förening.

Har du en projektidé är du välkommen att kontakta Kristina Höijer, verksamhetsutvecklare och ansvarig för ansökan av LONA-bidrag. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Sista ansökningsdag är den 1 december. Ansökan föregås av projektbeskrivning, ekonomiska kalkyler, ibland markägartillstånd eller politiska beslut så kontakta Kristina i god tid.

Pågående LONA-projekt

Klicka på pluset och läs mer om det projekt du är nyfiken på att veta mer om.

Vid Midhalls förskola ska en park på cirka 5000 m2 uppföras. Parken ska fungera som en livsmiljö för insekter och ett uteklassrum, en plats där naturens växlingar kan upplevas. Parken kan även vara en lämplig plats för de som är nya i naturen. Utöver de biologiska vinsterna får de boende i Mjällby ett nära utflyktsmål. En promenadslinga runt parken kan stimulera vardagsmotionen och förbättra folkhälsan.

Hjalmar Sterns park är ett naturskönt område på drygt 4 hektar som 1925 skänktes till kommunen av fröken Amy Rosin. Gåvobrevet innehöll villkor om att förhindra exploatering och förstörelse och att området fortsatt skulle användas som utflyktsmål. Genom att göra området till ett kommunalt reservat ges ett långsiktigt skydd av den värdefulla naturen som finns i området. Det är också betydelsefullt för friluftslivet.

Genom att uppföra ett fågeltorn med plattform vill Sölvesborgs kommun erbjuda utsikt över havsviken vid Tredenborg. Vid tornet kan besökaren få information om vilka fåglar som regelbundet besöker området. Under vår och höst passerar många flyttfåglar och ett fågeltorn bidrar till att göra platsen attraktiv under längre tid på året.

Norje skola önskar använda ett närliggande skogsområde för pedagogisk verksamhet med Skogen i skolan. Genom Skolan i skogen ges barn i låg- och mellanstadiet möjlighet till inlärning genom rörelse och utomhusvistelse. Skogslektioner kan ges till barn i alla åldrar, från förskolan och uppåt. Olika teman kan genomföras såsom skogen och klimatet, människor och skogen, biologisk mångfald med mera.

Området omfattas idag av tallskog som ska glesas ut och sly ska röjas upp. Små leder och pedagogiska naturnära stationer ska göras samt ett vindskydd med grillplats.

Sölvesborgs utomhuspedagogiska verksamhet (SUC), Bokelundsskolan och Valjevikens folkhögskola ska tillsammans skapa ett utomhusklassrum i nära anslutning till Svarta Leds idrottsplats. Förhoppningen är att fler skolor ska ha nytta av uteklassrummet.

Projektet syftar till att genom skolan öka barn och ungas intresse för och kunskap om naturen. Målet är att skolan framöver kommer att använda naturen mer i sin dagliga undervisning.

Planen är också att ett antal aktivitetsslingor för föreningar, fritidsverksamheter och allmänheten ska anläggas intill uteklassrummet.

Avslutade projekt

 • Cykelled Listerlandet 2006-2010
 • Valje halvö tillgängligt för alla 2010-2013
 • Siesjö våtmarksled 2010-2013
 • Forna tiders fägator- nutidens promenadstråk 2011-2013
 • Landskapsvårdarna Blekinge 2013-2015
 • Cykelleden Vesan runt 2015-2018
 • Friluftsplan för Sölvesborgs kommun 2017-2018
 • Grönplan och ekosystemtjänster inom Sölvesborgs tätort 2018
 • Förstudie trafiksäkra vägpassager för uttrar i västra Blekinge 2018-2020
 • Surrande gräsmattor 2020
 • Ekocenter Kämpaslätten 2021-2022

Är du nyfiken och vill veta mer om avslutade projekt finns kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö