Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Hanö 1:76

Ett förslag till detaljplan för Hanö har tagits fram. Planförslaget möjliggör för ett 20-tal nya bostäder/fritidshus.

Planförslaget i korthet

Planförslaget syftar till att möjliggöra för cirka 17 nya bostäder i den sydöstra delen av Hanös samhälle. Planförslaget möjliggör även för dagvattenhantering inom planområdet.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredningar som har tagits fram är: Miljökonsekvensbeskrivning, PM Geoteknik, Fåglar på Hanö – Revirkartering, PM Artskyddsutredning för fåglar, Dagvattenutredning, Markteknisk undersökningsrapport, Naturvärdesinventering och fladdermusinventering. Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa längre ner på sidan. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare Dan Janérus, tel: 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö