Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Hanö 1:76

Ett förslag till detaljplan för del av Hanö 1:76 har tagits fram. Byggnadsnämnden beslutade anta förslaget på sitt sammanträde den 5 november 2020. Antagandebeslutet överklagades och mark- och miljödomstolen beslutade i juni 2021 att upphäva kommunens antagandebeslut med hänvisning till att det saknades en miljökonsekvensbeskrivning i beslutsunderlaget. Fastighetsägarna har beslutat upprätta en miljökonsekvensbeskrivning och göra om planprocessen.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder/fritidshus samt att pröva omfattning och utformning av sådan bebyggelse. Planen syftar också till att möjliggöra för dagvattenhantering inom allmänna ytor i området.

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö