Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Hosaby 65:1 (Hamnområdet i Hörvik)

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 5 november 2020 att anta detaljplanen. Antagandebeslutet har överklagats. Ärendet ligger hos Mark- och miljödomstolen.

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från byggnadsnämndens sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla, om beslutet inte överklagas.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att på fastigheten Hosaby 65:1 pröva möjligheten till permanenta byggrätter för restaurang med utbyggnadsmöjligheter samt nya byggrätter för handels-/hantverksbodar och hamnknuten bebyggelse. Likaså avser detaljplanen reglera yta för besöksparkering samt ge möjlighet till ställplatser för husbilar och vinterförvaring av båtar.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö