Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Sölvesborg 3:1 och 3:5 (Hermans heja)

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17/1 2023 att avsluta detaljplaneuppdraget för Hermans heja.

Ett förslag till ny detaljplan för befintlig småbåtshamn, med ytor för nya byggrätter, husbilsuppställning m.m. samt därtill hörande riktlinjer för bl.a. framtida klimatförändringar, var på samråd under sommaren 2021.

Under samrådet framfördes synpunkter på bland annat klimat, dagvatten, skyfall och skydd mot översvämning. Från intillboende framfördes både positiva och negativa synpunkter på utvecklingsmöjligheter i småbåtshamnen. Dessa rörde såväl trafik, byggrätter, höjning av marknivå m.m.

Under tiden efter samrådet har bland annat frågan om klimatskydd för kommunens kuster diskuterats i samband med ny Översiktsplan. Hermans Heja utgör i dagsläget inget prioriterat område i klimatskyddet för kommunen och det är därför inte befogat att föreslå nya byggrätter med påföljande behov av åtgärder.

I takt med att kommunens arbete med klimatskydd framskrider kan förutsättningarna komma att förändras och planens intentioner kan då prövas på nytt i en ny detaljplan/planbesked.

Byggnadsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 1/12 2022 att föreslå till Kommunstyrelsen att planuppdraget avslutas. Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde den 17/1 2023 att avsluta detaljplaneuppdraget.

Handlingar

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö