Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Norje 77:3, 80:3, 15:5 m.fl. (Norje Monsunen)

Ett förslag till detaljplan för fastigheterna Norje 77:3, 80:3, 15:5 m.fl. har tagits fram. Under tiden 13 maj – 10 juni 2024 finns möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Syfte och omfattning

Planområdet är beläget i södra delen av Norje, vid Monsunvägen och utgörs av ett befintligt fritidshusområde med ca 180 fritidshus.

Planområdet omfattas av en byggnadsplan, från 1964, som reglerar bostadsändamål (fritidshus) samt allmän platsmark park/natur och gator.

Syftet med förslaget är justera gränserna mellan kvartersmark och allmän platsmark, inom ett befintligt planlagt bostadsområde, så att verkligheten och plankartan stämmer bättre överens. Det föreslås även en viss förtätning med ca 5-7 nya tomter, inom ytor som idag utgör grönområden.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 10 juni 2024 antingen via e-post: planochbygg@solvesborg.se , eller via postadress: Strategiska avdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg.

Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredning som tagits fram är en naturvärdesinventering.

Samtliga handlingar (förutom fastighetsförteckningen) finns samlade på den här sidan. (Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan). Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Vill du ha mer information?

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare.

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö