Detaljplan för Siretorp 3:18 och del av Siretorp 3:33, Sandviken

Ett förslag till detaljplan för Sandviken har påbörjats under september och var ute på samråd mellan den 16 november till den 7 december.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att detaljplanen ska möjliggöra en fastighetsreglering av den delen av Siretorp 3:33 som idag används som parkering till Siretorp 3:18. Planen innebär inga fysiska förändringar eller tillskapa värden i nuläget.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 386.7 kB 2020-11-13 14.43
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1.6 MB 2020-11-13 14.43
Samrådsbrev.pdföppnas i nytt fönster 301.9 kB 2020-11-13 14.43
Checklista Undersökning BMP.pdföppnas i nytt fönster 230 kB 2020-11-13 14.43
LST yttrande Undersökning Siretorp 3_18.pdföppnas i nytt fönster 113.8 kB 2020-11-13 14.43
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö