Detaljplan för Siretorp 3:18 och del av Siretorp 3:33

Ett förslag till detaljplan för Sandviken har påbörjats under september och kommer ut på samråd under hösten.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att del av Siretorp 3:33 ska kunna tillföras 3:18. Idag används 3:33 för parkering till samlingslokalen trots att den är planlagd för allmän plats park.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 25 september 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö