Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Siretorp 3:18 och del av Siretorp 3:33, Sandviken

Ett förslag till detaljplan för Sandviken har påbörjats under september 2020 och var sedan ute på samråd mellan den 16 november till den 7 december. Under tiden 8 februari - 1 mars 2021 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att detaljplanen ska möjliggöra en fastighetsreglering av den delen av Siretorp 3:33 som idag används som parkering till Siretorp 3:18. Planen innebär inga fysiska förändringar eller tillskapa värden i nuläget.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Beslut BN 2021-01-28Siretorp 318 och del av 333 - detaljplan - beslut om granskning.pdföppnas i nytt fönster 43.1 kB 2021-02-08 08.28
Bilaga BN 210128 Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 387.1 kB 2021-02-08 08.28
Bilaga BN 210128 Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1.7 MB 2021-02-08 08.28
Bilaga BN 210128 Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 354.6 kB 2021-02-08 08.28
Underrättelse.pdföppnas i nytt fönster 540.1 kB 2021-02-08 08.28
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö