Detaljplan för Detaljplan för Siretorp 9:12, 9:39, 9:40 och 9:70 (Sandviken)

Ett förslag till detaljplan för Sandviken har tagits fram.  Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 8 juni till 23 juni 2020.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att tillskapa tre nya tomter för bostadsändamål samt att öka byggrätten för två redan bebyggda fastigheter som också senare ska fastighetsregleras samt ersätta detaljplanen för två tomter från 1969.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan, samrådsredogörelse och fastighetsförteckning. Handlingarna (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa på Sölvesborgs hemsida www.solvesborg.se. Handlingarna finns även att läsa på Stadshuset, plan 3, Stadsarkitektavdelningens anslagstavla.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Checklista BMP Siretorp 9_12 190904.pdföppnas i nytt fönster 627 kB 2020-01-13 10.24
Planbeskrivning.pdföppnas i nytt fönster 1 MB 2020-06-03 13.20
Plankarta.pdföppnas i nytt fönster 353.6 kB 2020-06-03 13.20
Samrådsredogörelse.pdföppnas i nytt fönster 482.4 kB 2020-06-03 13.20
Underrättelse.pdföppnas i nytt fönster 137 kB 2020-06-03 13.20
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad: 24 juni 2020

Skriv ut
Bygga, bo och miljö