Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 2B

Ett förslag till detaljplan för Ljungaviken etapp 2B har tagits fram och är ute på samråd. Under tiden 13 december 2021 – 24 januari 2022 ges tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Vad innebär planförslaget?

Syftet är att förändra byggrätten i gällande detaljplan för att möta efterfrågan på villatomter i närheten av Sölvesborgs tätort. Planförslaget möjliggör uppförande av en- och tvåbostadshus samt övrig bostadsbebyggelse så som radhus/parhus/kedjehus och mindre flerfamiljshus i 1-2 våningar.

Gällande detaljplan medger 4-5-vånings bostadsbebyggelse i södra delen. Området är inte utbyggt men har genomgått arkeologiska utgrävningar som förberedelse inför utbyggnad. Genomförandetiden i den gällande planen går ut 2027-07-05. Om detaljplanen ändras eller upphävs under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte utnyttjats.

Bakgrund

På uppdrag av kommunstyrelsen, 2021-03-09 § 20, gav byggnadsnämnden i sin tur 2021-04-01 § 32 stadsarkitektavdelningen uppdraget att pröva möjligheten att upprätta en ny detaljplan för området. Byggnadsnämnden beslutade 2021-12-02 att skicka ut planförslaget på samråd.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Du kan påverka genom att lämna synpunkter

Vill du lämna synpunkter på förslaget görs det skriftligen senast den 14 januari 2022 antingen via e-post: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se, eller via postadress: Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 34 Sölvesborg. Ange tydligt namn samt fastighetsbeteckning eller gatuadress.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf , 547 kB, öppnas i nytt fönster. 547 kB 2021-12-10 13.55
Planbeskrivning.pdf , 933 kB, öppnas i nytt fönster. 933 kB 2021-12-10 13.55
Samrådsbrev.pdf , 185.7 kB, öppnas i nytt fönster. 185.7 kB 2021-12-10 13.55
Checklista Undersökning BMP.pdf , 898.4 kB, öppnas i nytt fönster. 898.4 kB 2021-12-10 13.55
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö