Sölvesborgs kommun

Siretorp 5:23, 3:33 och 4:29, Sandviken

Ett förslag till detaljplan för Sandviken har tagits fram. Planen har varit ute på samråd 15 mars – 9 april 2021.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse mellan Sandviken och Västra Näs. För att anpassa till omgivningen medger planen att strandängar, hagar, stenmurar och skogspartier delvis kan finnas kvar mellan bebyggelsen. I den östra delen sparas ett sammanhängande grönområde som spridningskorridor mellan viktiga naturområden söder om planområdet (Natura 2000) och ängsmarker i norr.

Bakgrund

Planarbetet har initierats av ägarna till fastigheterna Siretorp 3:33 och Siretorp 5:23.

Byggnadsnämnden gav 2020-06-10 § 56 i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för nuvarande Siretorp 3:33.

Byggnadsnämnden gav 2020-06-10 § 57 i uppdrag åt Stadsarkitektavdelningen att påbörja planarbete för nuvarande Siretorp 5:23.

Planbeskeden avser två områden i direkt anslutning till varandra, varför fastighetsägarna valt att samordna processerna i en gemensam detaljplan. Kommunen har även valt att infoga parkeringsplatsen i den östra delen (Siretorp 4:29) i detaljplanen.

Byggnadsnämnden beslutade 2020-03-04 att skicka ut planförslaget på samråd.

Frågor besvaras av Dan Janérus, telefon 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Tidplan

En preliminär tidplan för planprojektet ser ut som följer:

Planbesked Byggnadsnämnden 2020-06-10

Godkännande för samråd Byggnadsnämnden 2021-03-04

Godkännande för granskning Byggnadsnämnden 2021 kv 2

Godkännande för antagande Byggnadsnämnden 2021 kv 3

Antagande Kommunfullmäktige 2021 kv 4

Laga kraft (tidigast) 2021 kv 4

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta 210222 A0-L.pdföppnas i nytt fönster 336.3 kB 2021-03-12 16.48
Planbeskrivning 20210219.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2021-03-12 16.48
Undersökning av betydande miljöpåverkan 201207.pdföppnas i nytt fönster 283.3 kB 2021-03-12 16.48
Illustrationsplan samråd _210218_5_23_3_33.jpgöppnas i nytt fönster 3.4 MB 2021-03-12 16.48
Samrådsbrev.pdföppnas i nytt fönster 200.9 kB 2021-03-12 16.48

Utredningar tillhörande planförslaget

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Naturvärdesinventering 2020-11-16.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2021-03-12 16.48
Dagvattenutredning 210222.pdföppnas i nytt fönster 1007.3 kB 2021-03-12 16.48
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö