Sölvesborgs kommun

Upphävande inom Detaljplan D9 för del av fastigheten Norje 15:5

Ett förslag till att upphäva en del av gällande detaljplan inom fastigheten Norje 15:5, har tagits fram och har varit ute på samråd. Under tiden 24 mars – 20 april 2022 gavs möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Planförslaget antogs av byggnadsnämnden 2022-05-05 och fick laga kraft den 31 maj 2022.

Vad innebär upphävandet/planförslaget?

Sölvesborgs kommun föreslår att upphäva en mindre del av gällande detaljplan D9 i Norje, inom fastigheten Norje 15:5. Berört område är beläget utmed Mauritz väg norr om Monsunvägen och omfattar 6 arrendetomter.

Förslaget syftar till att upphäva del av gällande detaljplan för att möjliggöra för bygglovsbeslut för nybyggnad på tomt 2521.

För den för upphävandet aktuella delen ligger stora delar av gällande detaljplan förskjuten i förhållande till hur området byggts ut och ianspråktagits i praktiken, vilket idag hindrar att bygglov kan beviljas inom tomt 2521, efter att de tidigare fått rivningslov för befintlig byggnad.

Bakgrund

Byggnadsnämnden beslutade 2022-03-02 att skicka ut planförslaget på samråd.

Frågor besvaras av Karoline Lindén Bengtsson, telefon 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Förenklat förfarande

Planförslaget handläggs som upphävande av del av en detaljplan genom förenklat standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900).

Processtegen består av samråd, samrådsredogörelse, beslut om antagande/upphävande och laga kraft. Undantaget är om förslaget ändras väsentligt efter samrådet, då krävs en granskning innan beslutet om antagande/upphävande kan fattas. Förutsatt att förslaget inte ändras efter samråd, innebär det att möjligheten till att yttra sig enbart ges under samrådstiden. Därefter går planförslaget vidare för antagande och i sin tur laga kraft. Samrådet är därmed enda tillfället att lämna synpunkter på för att senare ha rätt att överklaga beslutet.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Planbeskrivning.pdf , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster. 1.2 MB 2022-03-24 16.29
Samrådsbrev.pdf , 220.4 kB, öppnas i nytt fönster. 220.4 kB 2022-03-24 16.29
Bilaga Utdrag ur Plan D9.pdf , 4.4 MB, öppnas i nytt fönster. 4.4 MB 2022-03-24 16.29
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö