Sölvesborgs kommun

Pågående arbete med ny översiktsplan

Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades under våren 2021. Målsättningen är att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2023. Under arbetet kommer förslaget till ny översiktsplan att ställas ut för synpunkter två gånger, under det som kallas samråd och granskning. Arbetet startades dock upp med en tidig medborgardialog för att samla in kunskapsunderlag till planen.

Granskning

Kommunstyrelsen godkände den 14 februari det reviderade förslaget till ny översiktsplan och beslutade skicka ut det på remiss, så kallad granskning. Under tiden 27 februari och 30 april 2023 kan du lämna synpunkter på planförslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Länk till granskningsförslaget finns under relaterade länkar längre ner på sidan.

Det här har gjorts

Uppstart av ÖP-arbetet – våren 2021

  • Projektorganisation sattes samman, projektplan och tidplan togs fram och godkändes av den politiska styrgruppen. En kommunikationsplan har tagits fram.

Tidig medborgardialog – hösten och vintern 2021

  • Bidra med dina kunskaper om kommunen och synpunkter om Sölvesborgs framtida utveckling! Medborgarnas synpunkter är ett viktigt kunskapsunderlag till översiktsplanen.

Samråd – sommaren 2022

  • Möjlighet att tycka till om förslaget för ny översiktsplan.

Det här har vi kvar att göra

Granskning – vintern 2022/våren 2023

  • Ge synpunkter på sådant vi missat eller som är fel.

Antagande av översiktsplan – 2023

  • Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö