Sölvesborgs kommun

Pågående arbete med ny översiktsplan

Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades under våren 2021. Målsättningen är att översiktsplanen ska vara redo att antas av kommunfullmäktige under 2023. Under arbetet kommer förslaget till ny översiktsplan att ställas ut för synpunkter två gånger, under det som kallas samråd och granskning. Arbetet startades dock upp med en tidig medborgardialog för att samla in kunskapsunderlag till planen.

Antagandeskede

Nu pågår arbete med att sammanställa och bemöta alla synpunkter som inkom under granskningen. Tack till alla er som var med och bidrog! Planförslaget kommer att revideras och sedan skickas till kommunfullmäktige för antagande under hösten 2023.

Det här har gjorts

Uppstart av ÖP-arbetet – våren 2021

  • Projektorganisation sattes samman, projektplan och tidplan togs fram och godkändes av den politiska styrgruppen. En kommunikationsplan har tagits fram.

Tidig medborgardialog – hösten och vintern 2021

  • Bidra med dina kunskaper om kommunen och synpunkter om Sölvesborgs framtida utveckling! Medborgarnas synpunkter är ett viktigt kunskapsunderlag till översiktsplanen.

Samråd – sommaren 2022

  • Under tiden 23 maj till 31 augusti 2022 fanns möjlighet att ge synpunkter på planförslaget. Vi fick in totalt 91 yttranden.

Granskning – vintern 2022/våren 2023

  • Under tiden 27 februari till 30 april 2023 fanns möjlighet att ge synpunkter på planförslaget. Vi fick in totalt 49 yttranden.

Det här har vi kvar att göra

Antagande av översiktsplan – 2023

  • Kommunfullmäktige fattar beslut om att anta översiktsplanen.

Relaterade kontakter

Samhällsplanerare
Anna Terning
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456 81 60 51

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö