Sölvesborgs kommun

Personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR)

En elev tittar på sin datorskärm.

Foto: Serny

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR - General Data Protection Regulation) reglerar hur vi ska behandla personuppgifter. När du ringer, skickar e-post, lämnar en synpunkt eller fråga via e-tjänster lagras dina personuppgifter för att Sölvesborgs kommun ska kunna nå dig.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till dig som person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Även bilder är personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PuL. Nedan beskrivs hur Sölvesborgs kommun samlar in och använder dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har gentemot oss.

Du kan alltid kontakta kommunens dataskyddsombud vid frågor kring integritets- och dataskydd.

Behandling av personuppgifter

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

I Sölvesborgs kommun är det varje nämnd som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Har du frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter ska du kontakta dataskyddsombudet. Här är kontaktuppgifter till kommunens dataskyddsombud:

Therese Jigsved, förbundsjurist på Sydarkivera
Telefon: 0472-39 10 16
E-post: therese.jigsved@sydarkivera.se

Hur skyddas dina personuppgifter?

All behandling av personuppgifter ska ske med respekt för den personliga integriteten och med hänsyn till EU:s dataskyddsförordning och behandlingen ska i övrigt sker enligt gällande lag. För att uppnå ett fullgott integritetsskydd har Sölvesborgs kommuni uppdrag att se till så att personuppgifter skyddas i olika system av behörighetsskydd, samt att utarbetade rutiner finns för behandling av personuppgifter.

Dina personuppgifter utgör en del av Sölvesborgs kommuns allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

Information som du ger till oss
Du kan direkt eller indirekt ge oss information om dig själv på olika sätt, till exempel när du skickar ett e-postmeddelande, ringer till oss, använder någon av våra e-tjänster eller när du fyller i och lämnar en blankett till oss som innehåller personuppgifter.

Information vi samlar in om dig
Sölvesborgs kommun utför ett antal åtaganden som är lagstadgade. Det innebär att vi har ett basregister över kommunens invånare med personuppgifter, baserat på folkbokföringsregistret hos Skatteverket och fastighetsregistret hos Lantmäterimyndigheten. Dessa register används för att våra personuppgiftsregister ska vara så korrekta som möjligt.

Vad gör vi med din information?

Sölvesborgs kommun använder dina inlämnade personuppgifter för att kommunicera med dig i enskilda ärenden. Personuppgifterna behandlas inom varje nämnds verksamhetsområden baserat på de rättsliga grunderna allmänt intresse, rättslig förpliktelse och myndighetsutövning men även baserat på avtal eller samtycken.

Dina personuppgifter kan också användas vid olika typer av undersökningar, främst webbaserade undersökningar via mejl.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Beroende på ditt ärende så kan de personuppgifter vi behandlar om dig komma att delas med flera förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, såsom Skatteverket, SCB, och Försäkringskassan.

Sölvesborgs kommun delar också dina personuppgifter till utförare av kommunens tjänster för att de i sin tur ska utföra delar av våra åtaganden gentemot dig. Kommunen är gemensamt personuppgiftsansvarig tillsammans med dessa utförare och ansvaret är reglerat i avtal.

Uppgifterna kan också komma att delas med leverantörer av datasystem (så kallade personuppgiftsbiträden) som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Även här finns ansvarsfördelningen reglerad i avtal, så kallade personuppgiftsbiträdesavtal.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Främst behandlas dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall vi anlitar leverantörer som behandlar personuppgifter utanför EU/EES är de godkända enligt EU-kommissionens rekommendationer. Personuppgiftsbiträdesavtal finns med våra leverantörer som reglerar hur de i sin tur får behandla personuppgifterna på uppdrag av oss.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att utföra rättsliga förpliktelser, myndighets- eller avtalsåtaganden gentemot dig och så länge det krävs enligt fastställda gallringsbeslut upprättade av kommunen.

Vad har du för rättigheter?

  • Begära tillgång till dina personuppgifter.
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.
  • Invända mot behandling av personuppgifter.
  • Du kan när som helst återkalla eventuellt samtycke.
  • Klaga på vår behandling av personuppgifter tilI Integritetsskyddsmyndigheten(IMY)

Registerutdraget översänds via posten inom en månad.
Rättning eller invändning hanteras skyndsamt och vi kontaktar dig för dialog.

Integritetsskyddsmyndigheten(IMY)  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.kan du läsa mer om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.

Allmänna handlingar

Vill du ha ut handlingar vi listat i registerutdraget så sker det genom att du gör en begäran om utlämnande av allmän handling.

Rätt att bli raderad

Du har bara under vissa omständigheter rätt att bli raderad. Vi kan inte radera de uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel beslut i ärenden och obetalda skulder.

Du har rätt att blir raderad:

  • Om behandlingen grundar sig på den enskildes samtycke och du återkallar samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

Cookies

Cookies är små textfiler som lagras på besökarens dator och som är möjliga att använda för att följa vad besökaren gör på webbplatsen. Det finns två typer av cookies. En som ligger kvar på din dator under en viss bestämd tid och en som lagras tillfälligt och raderas när du stänger din webbläsare. Ingen personlig information sparas om besökaren i en cookie.

Klagomål

Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den verksamhet som behandlar uppgifterna. Är du inte nöjd med åtgärden kan du kontakta kommunens Dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är nöjd med hur kommunen sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett klagomål avseende behandlingen av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik