Ansökan till Mat- och försäljningsplats 6-9 juli 2022

En kvinna handlar juice i ett marknadsstånd.

Skicka in din intresseanmälan senast den 15 maj 2022.

Är du intresserad av att sälja mat eller andra varor under Sölvesborgs stadsfestival Killebom, 6-9 juli 2022? Skicka gärna in en intresseansökan till oss, vi vill ha din ansökan senast den 15 maj.

Karta över försäljningsområde

I vår webbkarta kan du se de platser som du kan anmäla ditt intresse till.
Länk » Karta över mat- och försäljningsplatser, Killebom 2022. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Frågor?

Har du frågor om mat- och försäljningsplatser under Killebom? Då är du välkommen att ta kontakt med samordnare Ann-Louise Cato.
Telefon 0456-81 61 29
Mail fritid@solvesborg.se

OBS! Är du endast intresserad av att sälja dina varor under den stora sommarmarknaden onsdagen den 6 juli? Då ska du göra en separat ansökan enbart till sommarmarknaden. Den hittar du här:
Länk » Ansökan till sommarmarknaden onsdagen den 6 juli

Intresseansökan mat- och försäljningsplats, 6-9 juli 2022

Du kan enkelt anmäla ditt intresse genom att fylla i vårt digitala anmälningsformulär nedan. Vi vill ha din ansökan senast den 15 maj 2022.

Vill du hellre skriva ut en blankett och skicka till oss? Då hittar du den här.
Länk » Blankett för utskrift, intresseanmälan (word-fil). , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Vilka dagar dagar vill ni ansöka om en försäljningsplats? * (obligatorisk)
Ni kan kryssa i ett alternativ eller flera
Vilka dagar dagar vill ni ansöka om en försäljningsplats?

Beskriv era varor, vid matförsäljning vänligen specificera vilken/vilka maträtter ni avser att sälja
Kommer ni att använda er av * (obligatorisk)
Kommer ni att använda er avÖnskar tillgång till vatten * (obligatorisk)
Önskar tillgång till vatten


Beställning av el * (obligatorisk)
Beställning av el
Önskar hyra försäljningsplats ( ej mat)
Kryssa i önskat alternativ
Önskar hyra försäljningsplats ( ej mat)
Önskar hyra försäljningsplats för mat- och dryckförsäljning
Kryssa i önskat alternativ
Önskar hyra försäljningsplats för mat- och dryckförsäljning
Försäljning sker från * (obligatorisk)
Försäljning sker frånSödergatan, Stortorget, Trädgårdsgatan, Hamnen (har du inga speciella önskemål lämna fältet tomt)

Jag har läst och godkänner villkoren * (obligatorisk)
Se fullständiga villkor längre ned på denna sidan.
Jag har läst och godkänner villkoren

GDPR * (obligatorisk)
Jag/vi medger att informationen jag/vi lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.
GDPR

Villkor för försäljningsplats Killebom 2022

Hyrestagaren förbinder sig att följa de villkor, förordningar och anvisningar som ges skriftligen eller muntligen av Killebomfestivalens personal.

Killebom bryr sig om miljön och vill ha en hållbar festival på många sätt, därför ser vi gärna att vi tillsammans ”plastbantar” genom att bl a inte använda glas, bestick och sugrör av plast.

§ 1 Grundläggande krav på företaget

Hyrestagaren skall till Killebomfestivalens kommitté presentera dokument som styrker innehav av F-skattesedel. Killebomfestivalen förutsätter också att hyrestagaren inte häftar i skuld till Kronofogdemyndigheten.

Alla marknadsknallar åläggs att under Killebomfestivalen upplysa om sitt namn, adress och telefonnummer via en skylt eller liknande.

§ 2 Myndighetstillstånd

Tillstånd måste finnas för försäljning och hantering av livsmedel. Om tillstånd för livsmedelshantering inte finns måste detta sökas hos Miljöförbundet Blekinge Väst, tfn 0456-816 000. Korrekta handlingar måste kunna uppvisas vid kontroll.

Hyrestagaren är vidare skyldig att följa de föreskrifter som kan komma att lämnas av berörda myndigheter.

§ 3 Gasolanvändning

Eventuell användning av gasol skall meddelas brandmyndigheterna på särskild blankett som finns att ladda hem på Räddningstjänsten Västra Blekinges webbplats.
Länk » Räddningstjänsten Västra Blekinges webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I år bifogas Killebomfestivalen blanketten genom detta avtal.

§ 4 Förfarande kring ansökan

Ansökan är bindande, men plats kan ej garanteras. Killebomfestivalen förbehåller sig rätten att slutligen avgöra er medverkan samt att göra lämplig platsfördelning – dock om möjligt med hänsynstagande till era önskemål. Erhållen plats bekräftas med faktura och karta.

§ 5 Förbjudna varor/produkter

Det är ej tillåtet att sälja explosiva varor, graffiti-sprayer, pyrotekniska varor eller annat som bedöms olämpligt ur säkerhetssynpunkt. Det är ej heller tillåtet att marknadsföra, distribuera eller sälja tobaksvaror och /eller pornografiska artiklar. Varor som säljs, och utrustning som används skall vara i överensstämmelse med statliga myndigheters och/eller kontrollorgans bestämmelser.

Med hänvisning till Konsumentverkets pressmeddelande Farliga leksaker på marknader från 2007-04-05 är vissa leksaker förbjudet att sälja. Läs rapporten på konsumentverkets hemsida:
Länk » www.konsumentverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

§ 6 Öppettider

Samtliga försäljare skall förhålla sig till festivalens öppettider nedan. Det är förbjudet att bedriva försäljning efter kl 02.00 på torsdag och 03.00 på fredag-lördag.

Öppettider för festivalen:

  • Torsdag 12.00 – 01.00
  • Fredag 12.00 – 02.00
  • Lördag 12.00 – 02.00

§ 7 Anspråkstagande av försäljningsplatsen

Anvisad försäljningsyta, enligt karta (som bifogas fakturan), får tas i anspråk på Stortorget, Södergatan och Hästtorget från torsdag kl 08.00, Trädgårdsgatan och innerhamnen från onsdag kl 08.00.

Platsen lämnas avröjd och städad senast natten mellan lördag/söndag kl 03.00.

§ 8 Skador och renhållning

Skador på trottoar- och gatubeläggning skall undvikas. Om sådana uppkommer skall de lagas efter anvisning från Tekniska kontoret. Åtgärder skall också vidtas för att undvika nedsmutsning vid hantering av olja och dylikt. Hyrestagaren skall tillse att platsen fortlöpande hålls tillfredsställande städad. Inget avfall får lagras kring försäljningsplatsen. Avfall skall omgående kastas i de sopcontainrar som finns utsatta för ändamålet. Likaså skall spillvatten tömmas i angivna brunnar.

§ 9 Fordon i anslutning till marknadsståndet

Killebomfestivalen tillåter inte bilar, bussar etc. i samband med försäljningsplatsen, förutom om försäljning sker från för ändamålet anpassade fordon. Parkering av fordon måste således ske utanför området. Parkeringsmöjligheter kommer kunna erbjudas.

OBS! Övernattning i försäljningsvagnen är ej tillåtet.

§ 10 Utrustning

Varje hyrestagare skall själv tillhandahålla bord och annan utrustning. Fordon skall efter kortvarig avlastning parkeras på annan plats.

Hyrestagaren ansvarar för att den utrustning som ev. hyrs av arrangören återlämnas i ursprungligt skick efter festivalen. Killebomfestivalen ansvarar ej för hyrestagarens utrustning och/eller produkter – ej heller för elavbrott, skadegörelse, stöld, inbrott och liknande.

Hyrestagare som beställt elanslutning skall medtaga 25 m jordad kabel för anslutning. Under Killebomfestivalen ansluts hela det tillfälliga elnätet via jordfelsbrytare. Detta innebär att hyrestagarens elutrustning måste vara av fullgott skick – i annat fall kopplas de automatiskt bort. Uppstår elavbrott eller andra problem p.g.a. undermålig utrustning kan elleveransen komma att avbrytas.

§ 11 Det är förbjudet

  • att placera föremål utanför den egna försäljningsplatsen utan överenskommelse med arrangören.
  • att använda öppen eld eller lättantändliga vätskor utan att tillstånd medgivits av arrangören.
  • att ordna sitt försäljningsområde, dekorationer, demonstrationer och försäljning på sådant sätt som strider mot god reklamsed, eller som stör andra försäljare, besökare och andra i omgivningen.
  • att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentralen, vattenposter etc.

§ 12 Force Majeure

Arrangören återbetalar ej inbetald platshyra om Killebomfestivalen måste ställas in p.g.a. force majeure som till exempel strejk, lockout, storm, brand, elavbrott eller annan jämförbar händelse. Återbetalning sker ej heller om hyrestagaren avstår från att utnyttja tilldelad plats.

§ 13 Ansökan

Sker per omgående genom intresseanmälan på www.killebom.se, genom formulär som du hittar här:
Länk till » digital anmälan, eller blankett för utskrift , 1.2 MB, öppnas i nytt fönster..

Ansökan om försäljningsplats ska vara oss tillhanda senast 15 maj. När vi mottagit din anmälan får du en bekräftelse med platsnummer, karta och faktura. Marknadsplatser som inte är betalade senast 10 dagar före festivalens start har inte längre någon rätt till någon marknadsplats. Festivalledningen upplåter platsen till annan intressent.

Kontakt

Om Killebom