Sölvesborgs kommun

Överklaga beslut, rättssäkerhet

Om du vill klaga på ett kommunalt beslut kan det vara viktigt att känna till att man skiljer på om det var rätt av kommunen att fatta beslutet (laglighetsprövning enligt kommunallagen) eller om själva beslutet är felaktigt (förvaltningsbesvär enligt förvaltningslagen).

Som huvudregel överklagas ett beslut som gäller dig personligen genom förvaltningsbesvär medan ett beslut som inte är riktat till någon bestämd person överklagas genom laglighetsprövning.

Ett överklagande måste lämnas inom tre veckor från det att protokollet med beslutet anslagits på kommunens anslagstavla eller från att du tog del av beslutet.

Laglighetsprövning

Ett kommunalbesvär (eller laglighetsprövning) handlar om ifall beslut tillkommit på rätt sätt eller om beslutet innebär att kommunen överskridit sina befogenheter. Endast medlemmar i kommunen får överklaga beslut genom kommunalbesvär.

Beslut överklagas skriftligt och lämnas in till förvaltningsrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i Växjö, som gör en prövning av lagligheten enligt 13 kap. kommunallagen. Förvaltningsrätten får vid sin prövning bara beakta sådana omständigheter som du hänvisat till innan tiden för överklagande har gått ut.

Det ska framgå av skrivelsen att den avser en överklagan och du ska ange vilket beslut du överklagar (ärendets diarienummer eller ärendebeteckning), varför du anser att kommunens beslut är olagligt samt hur du anser att beslutet ska ändras.

Du bör uppge ditt namn och kontaktuppgifter. Om du har handlingar eller annat som stödjer dina synpunkter så bör du skicka med detta. Om du anlitar ett ombud ska du bifoga fullmakt.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Växjö

Box 42

351 03 Växjö

E-post: forvaltningsrattenivaxjo@dom.se

Förvaltningsbesvär

Den som berörs av ett beslut kan överklaga genom förvaltningsbesvär till den myndighet som fattade beslutet. Det som prövas är om beslutet som kommunen tagit var rätt.

Exempel på kommunala beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är bygglov eller beslut om försörjningsstöd.

Det ska framgå av skrivelsen att den avser en överklagan och du ska ange vilket beslut du överklagar (ärendets diarienummer eller ärendebeteckning), varför du anser att kommunens beslut är felaktigt samt hur du anser att beslutet ska ändras. Du ska också uppge ditt namn, personnummer eller organisations-nummer, adress, e-postadress, mobilnummer och eventuella övriga telefon-nummer. Om du har handlingar eller annat som stödjer dina synpunkter så bör du skicka med det. Väljer du att anlita ett ombud ska du bifoga fullmakt.

Kommunen måste ha ditt överklagande inom tre veckor från att beslutet blev anslaget på kommunens anslagstavla eller från att du fick beslutet till dig, annars kan det inte tas upp.

Om kommunen inte anser att beslutet behöver omprövas, kommer ditt överklagande och handlingar i ärendet att skickas vidare för prövning till förvaltningsrätten, kammarrätten, mark- och miljödomstolen eller länsstyrelsen.

Överklagandet skickas till:

Sölvesborgs kommun

Myndigheten som fattat beslutet som överklagas

294 80 Sölvesborg

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik