Sölvesborgs kommun

Information till skola och förskola om Covid-19

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Riktlinjer för skola och förskola, uppdaterat 2021-09-29

Från och med 29 september 2021 upphör de föreskrifter och allmänna råd om covid-19 som riktar sig till verksamheter. Det inkluderar även skolverksamheter som förskola och skola. Rekommendationer kring att stanna hemma vid symtom fortsätter att gälla.

Friska barn och elever

Elever som är friska ska gå till skolan och barn som är friska kan gå till förskolan. Barn kan vara i förskolan/skolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter utevistelse.
Om ett barn eller en elev insjuknar under skoldagen ska barnet/eleven gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då elevens vårdnadshavare och bedömer om eleven kan gå hem själv eller bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer. Personalen har tolkningsföreträde avseende om barn kan vara i verksamheten eller inte utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
OBS: Om någon i hemmet har konstaterad covid-19 ska barn stanna hemma enligt de förhållningsregler som Smittskydd Blekinge ger, även om de själva är symtomfria.

Stanna hemma vid sjukdom

För att minska risken för smittspridning ska barn och elever stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19.

Barnet behöver stanna hemma så länge symtom finns samt ytterligare två dygn utan symtom. Vid kvarvarande lindriga symtom, exempelvis torrhosta och lätt snuva, kan barnet återgå till skolan och annan verksamhet om det gått sju dagar sedan insjuknandet.

Om barnet bara får lindriga förkylningssymtom som går över efter ett dygn, kan barnet återgå till skolan eller förskolan på fjärde dagen efter att förkylningssymtomen kom. Detta om barnet fortsätter att vara fri från förkylningssymtom.
Ovanstående upprepas varje gång symtom uppstår på nytt.
Sjukanmäl ditt barn efter förskolans eller skolans rutiner.

Vilka symtom är vanliga vid covid-19?

Barn beskrivs generellt få mildare symtom av covid-19 än vuxna. Feber och andningsbesvär är de vanligaste rapporterade symtomen, liksom hos vuxna, medan en del barns symtom också har beskrivits bestå av diarré, kräkning, trötthet och rinnsnuva.

Provtagning av barn för covid-19 i Region Blekinge

Elever som provtagits för covid-19 ska stanna hemma från skolan i väntan på provsvar.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Barn och elever som provtas och konstateras med covid-19 ska stanna hemma enligt de förhållningsregler man får av vården.
I vissa fall kan det bli aktuellt att provta alla elever i en klass och att dessa ska stanna hemma i väntan på provsvar. Det meddelas i så fall via rektor.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska göras utifrån de riktlinjer som ni fått från er förskola, skola eller fritidshem. Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn.

För fritidshem gäller att syskon inte får lämnas om vårdnadshavare är hemma för vård av barn (enligt Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg i Sölvesborgs kommun).

Testa dig efter utlandsvistelse

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla som reser in i Sverige från länder utanför Norden att ta ett PCR-test efter ankomsten. Rekommendationen omfattar alla som är 6 år eller äldre, oavsett om man har symtom eller inte. Fullvaccinerade sedan minst två veckor, och personer som haft bekräftad covid-19 de senaste sex månaderna, är undantagna från rekommendationen om testning. Rekommendationen gäller fram till 31 oktober 2021.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Frågor och svar

Det finns en allmän samhällsspridning av covid-19. Enbart frisk personal är i tjänst och vi gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om information gått ut om att du varit i kontakt med eller i närhet av någon som är konstaterad smittad är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om några sådana uppkommer.

Om en elev eller barn insjuknar under dagen med symtom för covid-19 har varje skola och förskola en speciell plats eller rum där barnet kan vara till vårdnadshavare hämtar. Personal kan använda skyddsutrustning som visir, munskydd och handskar som en försiktighetsåtgärd om man är i ett läge där man behöver vara nära barnet eller eleven.

Hjälp oss gärna med att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker information.

Ja. Om stor del av personalen är borta och vi inte kan bemanna den kan skolan eller förskolan tillfälligt behöva stängas. Frånvaron behöver inte alltid bero på covid-19, utan också på restriktioner om familjekarantän och annan sjukdom.

Det kan också ske efter samråd med smittskyddsläkaren att en verksamhet behöver stängas ner under en period.

Om vi hamnar i det läget informerar vi berörda via Infomentor, e-post och på solvesborg.se.

Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden. Vissa av våra enheter är väldigt små vilket gör man lätt kan identifiera personer om vi skulle informera brett kring detta.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Ja, det finns personer som är hemma på grund av covid-19. Berörda personer i smittspårning är informerade. Det är viktigt att vi alla följer de riktlinjer som finns för att minska riskerna för smittspridning.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik