Sölvesborgs kommun

Information till skola och förskola om Covid-19

Här finns information, frågor och svar för dig som är vårdnads­havare till barn och elever i våra förskolor och skolor. Informationen uppdateras kontinuerligt. Kom ihåg, om ditt barn uppvisar tecken på förkylning, även lindriga symtom – stanna hemma!

Nyheter om coronaviruset från Sölvesborgs kommun

Coronapandemin påverkar våra verksamheter på olika sätt. Ta del av aktuella nyheter och förändringar här.

Så påverkas sommaren av corona-pandemin

Under sommaren kommer vi fortsätta med åtgärder för att skydda både oss själva och andra, då pandemin fortfarande är pågående. De senast uppdaterade råden från Folkhälsomyndigheten gällande att skydda dig själv och andra från smittspridning finner ni på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tillsammans skyddar vi varandra

Vi fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendation och de anpassningar som gjorts din förskola/skola.

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite sjuk
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt
  • Visa omtanke och håll avstånd
  • Prata med någon om du känner dig orolig
  • Kom ihåg att det inte alltid kommer vara såhär

Riktlinjer för skola och förskola, uppdaterat 2021-06-16

Friska barn och elever är välkomna till förskola och fritidshem

Generellt gäller att barn som är friska kan gå till förskolan och fritidshemmet. Barn kan vara i förskolan om de har tillfälliga och lindriga symtom, det kan till exempel handla om enstaka hostningar eller att näsan rinner efter utevistelse.

Barn med familjemedlemmar som är sjuka, men inte med konstaterad covid-19, kan gå till förskola eller fritidshem som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.

Undantag efter utlandsvistelse

Om barn och personal kommer hem från en utlandsvistelse från ett land som Utrikesdepartementet avråder från som en icke-nödvändig resa ska personen inte gå till förskola eller fritidshem förrän efter sju dagar hemma i karantän, även om de är symtomfria. Om personen inte visar på några symtom efter sju dagar kan hen återgå till förskolan eller fritidshemmet. Glöm inte att ta kontakt med ditt barns förskola och/eller fritidshem efter hemkomsten.

Utrikesdepartementets information till resenärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Undantag när någon i familjen har covid-19

Barn som bor tillsammans med någon som har konstaterad smitta ska stanna hemma enligt de förhållningsregler som Smittskydd Blekinge ger, även om de själva är symtomfria.

Hämtning och lämning

Hämtning och lämning av barn ska göras utomhus i den mån det är möjligt. Generellt gäller att enbart friska vårdnadshavare lämnar och hämtar friska barn. 

Om vårdnadshavare är sjuk utan konstaterad covid-19 bör annan person hämta och lämna barnet då Sölvesborgs kommun gör bedömningen att de yngsta barnen inte kan lämnas till verksamhet utan att kontakt med andra sker. Om man som vårdnadshavare trots sjukdom väljer att lämna eller hämta sina barn är det viktigt att man tar kontakt och har en dialog med förskola eller fritidshem så vi kan hitta en trygg lösning i det enskilda fallet.

För fritidshem gäller att syskon inte får lämnas om vårdnadshavare är hemma för vård av barn (enligt Riktlinjer för barnomsorg och skolbarnomsorg i Sölvesborgs kommun).

Stanna hemma vid sjukdom

För att minska risken för smittspridning ska barn och personal stanna hemma om de uppvisar symtom som kan förekomma vid covid-19. Det gäller både lättare symtom som halsont, snuva, illamående och huvudvärk, men även andra symtom som muskel- och ledvärk, feber, hosta och svårigheter att andas.

Om ett barn insjuknar underdagen ska barnet gå hem så snart som möjligt. Personalen kontaktar då barnets vårdnadshavare och barnet bör vänta i ett enskilt rum tills vårdnadshavare anländer.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sjukanmäl ditt barn efter förskolans eller fritidshemmets rutiner.

Återgång till förskola och skola efter sjukdom

Barn ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge de känner sig sjuka och de ska vara symtomfria i minst två dagar innan de kommer tillbaka till förskola och fritidshem.

Om barnet eller någon annan familjemedlem har covid-19 får man förhållningsregler av vården som avgör när barn och elever kan återgå till verksamheten. Barn som inte uppmanas att testa sig kan återgå till förskolan och fritidshem även om de har milda symtom som lätt hosta eller lätt snuva när det gått sju dagar sedan de blev sjuka. De sista två dygnen ska barnet varit utan feber och i övrigt varit utan symtom. Var noga när du gör din bedömning då vi inte heller vill sprida andra sjukdomar som exempelvis förkylning och influensa. Personalen har tolkningsföreträde avseende om barn och elever kan vara i verksamheten eller inte utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Vädjan till vårdnadshavare till barn i förskola 2021- 04-16

Vi är just nu i en period med ökad smittspridning i vår kommun och vi har stor frånvaro bland personalen. Barnomsorg är en väldigt viktig funktion i samhället och vi arbetar för att i så stor utsträckning som möjligt hålla förskolor i gång.

Vi har sedan tidigare vädjat till alla vårdnadshavare som är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar i veckan) att hålla barnen hemma om ni har möjlighet. Denna vädjan kvarstår.

Har du/ni som inte har barn med enbart allmän förskola möjlighet att ha ditt barn hemma kortare eller längre perioder så ber vi även er att överväga möjligheten så länge som smittspridningen är hög i kommunen.

Vi vädjar även till er som har möjlighet att minska vistelsetiden på förskola eller fritidshem för era barn att göra detta under denna period av högre smittspridning.

Samhällsansvar

Vi befinner oss i ett läge där det är viktigt att vi alla tar ett samhällsansvar och att, i de fall det är möjligt, låta vårdnadshavaren som arbetar inom samhällsviktig verksamhet, såsom hälso- och sjukvård, gå till arbetet där det behövs friska medarbetare i tjänst.

Om du är hemma och har barn inom allmän förskola (15 timmar avgiftsfri förskola för barn från 3 års ålder) ber vi dig överväga att hålla ditt/dina barn hemma för att avlasta förskolans personal. Detta då vi riskerar att hamna i ett läge med personalbrist.

Skolplikt gäller

De flesta elever som går i grundskolan och motsvarande, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. Elever som har skolplikt ska inte stanna hemma i förebyggande syfte, de får då ogiltig frånvaro. Ett giltigt skäl för att inte gå till skolan är om en elev har blivit sjuk eller om eleven (t.ex. via smittspårning) bedömts vara i riskzonen för smitta efter kontakt med en infekterad individ och därför fått instruktion om hemkarantän.

Folkhälsomyndighetens direktiv gällande elever i skolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Var källkritisk

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer. Sök trovärdiga källor, var källkritisk och dela inte osäker information.

Stöd vid kris

Behöver du som barn någon att prata med för att hantera din oro?

BRIS frågor och svar angående corona-viruset Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ring, 116 111 eller chatta med BRIS kurator, mellan kl. 9-12 och kl. 14-21 måndag-fredag, samt kl. 14-21 lördag-söndag.

Behöver du som vuxen tips på hur du kan prata med barn vid en kris?

BRIS i samarbete med krisinformation.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Bris kuratorer kl. 9-12 varje vardag, 0771-50 50 50

Frågor och svar

Det finns en allmän samhällsspridning av covid-19. Enbart frisk personal är i tjänst och vi gör vad vi kan för att minimera riskerna för smittspridning i våra verksamheter. Om information gått ut om att du varit i kontakt med eller i närhet av någon som är konstaterad smittad är det viktigt att vara uppmärksam på symtom och stanna hemma om några sådana uppkommer.

Om en elev eller barn insjuknar under dagen med symtom för covid-19 har varje skola och förskola en speciell plats eller rum där barnet kan vara till vårdnadshavare hämtar. Personal kan använda skyddsutrustning som visir, munskydd och handskar som en försiktighetsåtgärd om man är i ett läge där man behöver vara nära barnet eller eleven.

Hjälp oss gärna med att förhindra ryktesspridning och spekulationer genom att inte dela osäker information.

Ja. Om stor del av personalen är borta och vi inte kan bemanna den kan skolan eller förskolan tillfälligt behöva stängas. Frånvaron behöver inte alltid bero på covid-19, utan också på restriktioner om familjekarantän och annan sjukdom.

Det kan också ske efter samråd med smittskyddsläkaren att en verksamhet behöver stängas ner under en period.

Om vi hamnar i det läget informerar vi berörda via Infomentor, e-post och på solvesborg.se.

Sölvesborgs kommun måste ta hänsyn både till patientsekretess och enskilda personers integritet vilket gör att vi inte får sprida uppgifter om barns, elevers eller personals hälsa eller andra personliga förhållanden. Vissa av våra enheter är väldigt små vilket gör man lätt kan identifiera personer om vi skulle informera brett kring detta.

Om en person med konstaterad covid-19 smitta har befunnit sig i våra verksamheter informerar vi berörda personer i enlighet med de råd och riktlinjer som Region Blekinges smittskyddsenhet ger. Det innebär att endast de personer som har varit i kontakt med eller i närhet av en person med covid-19 får information.

Ja, det finns personer som är hemma på grund av covid-19. Berörda personer i smittspårning är informerade. Det är viktigt att vi alla följer de riktlinjer som finns för att minska riskerna för smittspridning.

Region Blekinge ansvarar för provtagning för covid-19. Information om vilka åldersgrupper som testas i Blekinge finns på 1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Folkhälsomyndigheten rekommenderar inte generell testning av barn i förskoleåldern vid symtom på covid-19. Små barn är ofta förkylda, och provtagning vid varje förkylning kan vara obehagligt för dem.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik