Sölvesborgs kommun

Nämnder och förvaltningar

Nämnderna har olika ansvarsområden, som kontrollerar att förvaltningarna når kommunens avsedda mål. I Sölvesborgs kommun finns följande nämnder:

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Omsorgsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Fritids- och kulturnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden (endast aktiv under valår)

Kommunens förvaltningar

Under nämnderna finns olika förvaltningar, som driver kommunens verksamheter. Kommunens förvaltningar har till uppgift att förverkliga de beslut som politikerna fattar i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Högste förvaltningstjänsteman är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och ansvarar för samtliga verksamhetschefer, kommunledningskontoret samt biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I stadshuset finns även ledning för de flesta kommunala verksamheterna samt ungefär 120 övriga tjänstemän. Men merparten av kommunens anställda har en annan arbetsplats än Stadshuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteket m.m. Totalt är vi ca 1.200 anställda i den kommunala organisationen.

Omsorgsförvaltningen

Under omsorgsnämnden finns omsorgsförvaltningen, som bland annat hanterar verksamheter för äldreomsorg och funktionshindrade.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ligger under Kommunstyrelsens ansvar, förutom fritids- och kulturkontoret som ligger under Fritids- och kulturnämnden. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunkansli, fritidskontor, kultur- och bibliotek, musikskola, personalkontor, näringslivskontor, arbetsmarknadsenhet och medborgarkontor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommunstyrelsen ansvarar tillsammans med byggnadsnämnden för samhällsbyggnadsförvaltningen. Där bedrivs kommunens stadsarktitektavdelning, fastighetsavdelning, tekniska avdelning och parkavdelning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barn- och utbildningskontoret samt skolor, förskolor och individ- och familjeomsorgskontoret.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik