Sölvesborgs kommun

Nämnder och förvaltningar

Nämnderna har olika ansvarsområden, som kontrollerar att förvaltningarna når kommunens avsedda mål. I Sölvesborgs kommun finns följande nämnder:

  • Kommunstyrelsen
  • Barn- och utbildningsnämnden
  • Arbete- och välfärdsnämnden
  • Vård- och omsorgsnämnden
  • Byggnadsnämnden
  • Samhällsbyggnads, fritid- och kulturnämnden
  • Överförmyndarnämnden
  • Valnämnden (endast aktiv under valår)

Kommunens förvaltningar

Under nämnderna finns olika förvaltningar, som driver kommunens verksamheter. Kommunens förvaltningar har till uppgift att förverkliga de beslut som politikerna fattar i nämnder, styrelser och fullmäktige.

Högste förvaltningstjänsteman är kommunchef Lars Ericsson. Han har sitt kontor i stadshuset och ansvarar för samtliga verksamhetschefer, kommunledningskontoret samt biträder kommunstyrelsen med planering, ledning och samordning av den kommunala verksamheten.

I stadshuset finns även ledning för de flesta kommunala verksamheterna samt ungefär 120 övriga tjänstemän. Men merparten av kommunens anställda har en annan arbetsplats än Stadshuset. De finns inom omsorgen, på skolor och förskolor, på biblioteket m.m. Totalt är vi ca 1 700 anställda i den kommunala organisationen.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Under vård- och omsorgsnämnden finns vård- och omsorgsförvaltningen, som framför allt hanterar verksamheter för äldreomsorg.

Kommunledningsförvaltningen

Kommunledningsförvaltningen ligger under Kommunstyrelsens ansvar. Förvaltningen driver bland annat verksamheter för kommunledningskontor, ekonomikontor, HR-avdelning, näringslivskontor, området trygghet säkerhet folkhälsa, IT, måltid, städ och medborgarkontor.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnads-, fritid- och kulturnämnden ansvarar tillsammans med byggnadsnämnden för samhällsbyggnadsförvaltningen. Där bedrivs kommunens bygglovskontor, fritid- och kulturkontor, fastighetsavdelning, tekniska avdelning och parkavdelning.

Barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för barn- och utbildningskontoret samt gymnasie- och gymnasiesärskolan, grundskolor och förskolor.

Arbete- och välfärdsförvaltningen

Arbete- och välfärdsförvaltningen har bland annat ansvar för kommunens uppgifter inom socialtjänst, kommunal vuxenutbildning, integrationsfrämjande åtgärder, budget- och skuldrådgivning, förebyggande arbete för seniorer-barn-unga samt arbetsmarknadsåtgärder.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik