Sölvesborgs kommun

Bygglovsavdelningen

Bygglovsavdelningen handlägger lov- och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen (SFS 20210:900) såsom bygglov, rivningslov, marklov och förhandsbesked samt ärenden som berör olovligt byggande och ovårdade tomtplatser. Avdelningens bygglovarkiv är en stor tillgång för upplysning om byggnaders utseende och konstruktion.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik