Sölvesborgs kommun

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Sölvesborgs kommun deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) som mäter kommuners kvalitet ur ett medborgarperspektiv och jämför kommuner med varandra. KKiK är ett nationellt projekt som pågått sedan 2006 och omfattar i dagsläget cirka 260 kommuner.

Nedan följer resultatet från KKiK med kommentarer.

Barn och Unga

2016

2017

2018

medel-

värde

Plats på förskola på önskat placeringsdatum, andel barn (%)

78

65

92

61

Ökningen visar att vi är på god väg. Vi har bättre framförhållning och bättre rutiner för att ta emot barn på önskat datum.

Inskrivna barn per årsarbetare i förskolan, antal

4,7

4,3


5,1

Under 2016 och 2017 har vi ett bra värde. Det är fortfarande rätt sida medelvärdet, men har blivit något högre. Det är svårt att rekrytera utbildade förskollärare. På småbarnsavdelningarna (1-3 år) har vi 4,5 barn per personal och på syskonavdelningen (3-5) har vi 7,3 barn per personal.

Kostnad förskola, kr/inskrivet barn

140 796

148 864


147 445

Kostnaden blir något högre i vår kommun eftersom vi har en relativt hög personaltäthet.

Elever i åk 3 som deltagit i alla delprov som klarat alla delprov för ämnesprovet i svenska och svenska som andraspråk, kommunala skolor, andel (%)

81

76

67

71

därav andel (%) Män

71

68

52


därav andel (%) Kvinnor

90

85

81


Resultatet har försämrats betydligt de senaste åren. 2016 låg vi över medelvärdet och i år och förra året ligger vi under medelvärdet. Väljer vi att titta på flickornas de senaste tre åren så ligger vi bra till. Vilket visar att vi har en skola som fungerar bra för flickor men sämre för pojkar. I samarbetet med Skolverket, Samverkan Bästa Skola är arbetet igång för att vi ska utveckla undervisningen så att den passar även för pojkar. De flesta skolor arbetar medvetet med att utveckla och anpassa miljön samt bemötandet för att behålla flickornas resultat och höja pojkarnas resultat.

Elever i åk 6 med lägst betyget E i matematik, kommunala skolor, andel (%)

86,8

83,3

84,1

88

därav andel (%) Män

85,8

88,9

84,3


därav andel (%) Kvinnor

88,1

76,2

83,7


Elevernas resultat i matematik för åk 6 har blivit något sämre. De har de senaste tre åren legat under medelvärdet trots att kommunen gjort satsningar i fortbildning för lärare. De år som elever i åk 6 har fått betyg har kompetensinsatser gjorts för betygsättande lärare. Det har även varje år genomförts sambedöming av Nationella Prov. Detta skapar lärtillfällen för lärare och säkerställer att eleverna får korrekt betyg, även om det i detta fall har lett till sämre resultat. Även här är vi inne i ett samarbete med Skolverket, Samverkan Bästa Skola, där vi arbetar systematiskt för att höja elevernas resultat. I detta ämnet är skillnaden mellan pojkar och flickor inte så stor, men även för mellanstadiet görs specialpedogiska satsningar för att undervisningen för de enskilda eleverna ska anpassas.

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%)

82,6

80,8

74,2

82

därav andel (%) Män

81,8

74,2

67,3


därav andel (%) Kvinnor

83,5

87,5

84,0


De senaste åren har vi legat strax under medel för behörighet till yrkesprogram, men detta året är det betydlig under medel. När det gäller skillnaden mellan pojkar och flickor så är mönstret detsamma som för åk 6, det vill säga att flickorna klarar sig mycket bättre än pojkarna. Våra båda högstadieskolor är med i Skolverkets satsning som nämnts ovan och rektorerna arbetar utifrån stöd för att anpassa och förbättra resultat. Resultaten för teoretiska program visar på samma trend.

Kostnad grundskola F-9 hemkommun, kr/elev Totalt

106 774

108 522


110 117

Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, andel (%)

69,2

70,4

69,8

65

därav andel (%) Män

63,9

65,7

67,0


därav andel (%) Kvinnor

77,2

76,6

74,0


Skillnaden mellan pojkar och flickor håller i sig och vi arbetar på alla plan för att ändra detta. Det kan konstateras att andelen som slutför sin gymnasietid inom fyra år bör öka.

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev

112 423

120 775


129 278

Ej återaktualiserade personer med försörjningsstöd ett år efter avslutat försörjningsstöd, andel (%)

74

76

82

79

därav, andel (%) Män

73

72

87


därav andel (%) Kvinnor

77

84

76


Det är förhållandevis bra siffror, inget som sticker ut nämnvärt för Sölvesborg. Att personer ej återaktualiseras kan vara bra, om det innebär att de har hittat egen form för försörjning. Vi är förhållandevis nöjda med resultatet trots att det kunde varit bättre. En anledning till att vi får ett ganska bra resultat beror bla på samarbetet med AME (arbetsmarknadsenheten) som hjälper till med att personer blir självförsörjande över tid.

Väntetid i antal dagar från ansökan till beslut om försörjningsstöd, medelvärde

7

7

10

16

Att väntetiden i antal dagar har ökat kan bero på personalomsättning. Vissa tjänster har varit vakanta vilket påverkar att väntetiden har blivit några dagar fler. Uppsägning, nyanställning, introduktion för personal och nya rutiner leder till att handläggningen tar något längre tid. Det kommer förhoppningsvis att ändras framöver igen och siffran därmed sjunka.

Kostnad individ- och familjeomsorg, kr/inv

3 943

3 675


4049

Vi har en kostnadseffetkiv verksamhet. Det är en budget som går runt, men som med små marginaler riskerar underskott. Det är svårt att i förväg veta hur många externa placeringar som behövs. Blir det för många externa placeringar kan det leda till ett underskott.

Brukarbedömning individ- och familjeomsorg totalt - förbättrad situation, andel (%)

76

87

85

75

därav andel (%) Män

70

89

85


därav andel (%) Kvinnor

86

85

86


Vi har lyckats med att ha en bra kvalitet i verksamheten. Vi har lyckats jobba med kvaliteteten på ett framgångsrikt sätt.

Stöd och omsorg

2016

2017

2018

medel-

värde

Kvalitetsaspekter LSS grupp- och serviceboende , andel (%) av maxpoäng

92

76

90

83

Kvalitetsaspekter inom LSS innefattar flera frågor, varav många handlar om individens självbestämmande och frihet att välja. Resultatet visar att mycket som görs idag är bra, men arbetet måste fortsätta.

Kostnad funktionsnedsättning totalt (SoL, LSS, SFB), minus ersättning från FK enl SFB, kr/inv

5 837

6 289


6473

Väntetid i antal dagar från ansökningsdatum till erbjudet inflyttningsdatum till särskilt boende, medelvärde

18

52

61

53

Väntetiden har ökat över tid och framförallt mellan 2016 och 2017. Antal platser minskade med fem platser de åren, vilket kan vara en del i

förklaringen till ökningen. Även antalet beslut om särskilt boende har ökat från 2016 till 2018 med 12 stycken. En boende-utredning är påbörjad för att i största möjliga mån möta behov med utbud. Inflyttningsprocessen kommer att belysas och utvecklas.

Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 14 dagar, medelvärde

18

17

17

15

Kontinuiteten är ett nyckeltal som månadsvis följs upp på samtliga enheter inom hemtjänsten. Ett verksamhetsövergripande arbete pågår inom hemtjänsten för att förbättra kontinuiteten.

Kvalitetsaspekter särskilt boende äldreomsorg, andel (%) av maxpoäng

56

53

51

64

Kvalitetsaspekter innefattar flera frågor, varav flera avser organiserade sociala aktiviteter på det särskilda boendet, men också individuella aktiviteter och utevistelse. 2019 inrättas en ny tjänst, aktivitetsledare med inriktning mot särskilt boende.

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

71

76

80

82

därav ,andel (%) Män

73

81

89


därav, andel (%) Kvinnor

71

75

77


Resultatet har stadigt ökat de senaste åren. Arbetet kring att jobba utifrån individens fokus och tillgodose önskemål och behov behöver dock fortsätta. Arbetet med det sociala innehållet fortsätter och får understöd av ny inrättad tjänst, aktivitetsledare.

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - helhetssyn, andel (%)

87

92

90

91

därav, andel (%) Män

87

98

94


därav, andel (%) Kvinnor

87

89

88


Under hösten 2018 påbörjades ett verksamhetsövergripande projekt med namnet "Sveriges bästa hemtjänst". Inom projektet kommer analys och förbättringsåtgärder inrymmas.

Kostnad äldreomsorg, kr/inv 80+

239 323

241 614


243 986

Samhälle och miljö

2016

2017

2018

medelvärde

Valdeltagande i senaste kommunalvalet, (%) Totalt

84,5

84,5

86,0

84

Miljöbilar av personbilar och lätta lastbilar enl MFS, andel (%) Totalt

60,5

57,6

54,1

35

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik