Sölvesborgs kommun

Författningssamling

Här kan du ta del av den författningssamling som finns i Sölvesborgs kommun. En författningssamling är en samling av lagar och andra regler som gäller i kommunen.Innehållsförteckning1.


Allmänt


1.1


Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborg


1.2Partistöd Öppnas i nytt fönster.2.Reglementen för styrelser och nämnder samt kommittéer2.1


Reglemente för kommunstyrelsen Öppnas i nytt fönster.


2.1.1


Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott Öppnas i nytt fönster.


2.1.2


Instruktion för kommunstyrelsens personalutskott Öppnas i nytt fönster.


2.1.3


Instruktion för kommunstyrelsens näringslivsutskott Öppnas i nytt fönster.


2.2


Reglemente för valnämnden Öppnas i nytt fönster.


2.3


Reglemente för barn- och utbildningsnämnden , 339.2 kB, öppnas i nytt fönster.
2.4Reglemente för fritids- och kulturnämnden Öppnas i nytt fönster.2.5


Reglemente för byggnadsnämnden Öppnas i nytt fönster.


2.6


Reglemente för vård- och omsorgsnämnden , 219.3 kB, öppnas i nytt fönster.


2.6.2


Reglemente för Pensionärs- och funktionshinderrådet i Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


2.7


Reglemente för överförmyndarnämnden Öppnas i nytt fönster.


2.8


Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborg Öppnas i nytt fönster.


2.9


Reglemente för Sölvesborgs kommuns revisorer Öppnas i nytt fönster.


2.10Reglemente för Sölvesborgs kommuns krisledningsnämnd Öppnas i nytt fönster.

2.11


Reglemente för Arbete- och välfärdsnämnden , 357.9 kB.3.Bolag och stiftelser samt kommunalförbund3.1


Företagspolicy för Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


3.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.3


Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.6


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.6.1


Bolagsordning för Sölvesborgs Energi Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.6.2


Bolagsordning för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.7


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.7.1


Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.7.2


Ägardirektiv för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.8


Bolagsordning för Sölvesborgshem Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.8.1


Ägardirektiv för Sölvesborgshem Aktiebolag Öppnas i nytt fönster.


3.12


Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst Öppnas i nytt fönster.

3.12.2

Revisionsreglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst Öppnas i nytt fönster.


3.13


Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge Öppnas i nytt fönster.

3.13.2

Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge Öppnas i nytt fönster.


3.14


Förbundsordning för Kommunsamverkan Cura Individutveckling

3.14.1

Reglemente för direktionen i Cura Individutveckling

3.14.2

Revisionsreglemente för Cura Individutveckling


3.16


Förbundsordning Sölvesborg Bromölla kommunalförbund Öppnas i nytt fönster.

3.16.1

Reglemente för Direktionen i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

3.16.2

Revisionsreglemente för revisorerna i Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund

3.16.3

Avtal Sölvesborg Bromölla Kommunalförbund , 239.8 kB.


3.17


Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB Öppnas i nytt fönster.

3.17.1

Ägardirektiv för Västblekinge Miljö AB Öppnas i nytt fönster.


3.18


Förbundsordning för Samordningsförbundet i Blekinge (FINSAM)


4.Bestämmelser om intern organisation och administration o.dyl.4.1


IT-reglemente Öppnas i nytt fönster.


4.3


Kommunalt arkivreglemente Öppnas i nytt fönster.


4.4


Reglemente för skol- och förskoleskjutsning Öppnas i nytt fönster.


4.5


Regler vid köp av kommunal småhustomt Öppnas i nytt fönster.


4.7


Regler för omfördelning, kassation och försäljning av inventarier, material och it-utrustning Öppnas i nytt fönster.4.8


Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus Öppnas i nytt fönster.


4.9


Riktlinjer för serveringstillstånd Öppnas i nytt fönster.


4.10


Regler för kommunalt kulturpris Öppnas i nytt fönster.


4.12


Regler för kommunalt miljöpris Öppnas i nytt fönster.


4.13


Säkerhetspolicy Öppnas i nytt fönster.


4.14


Säkerhetsinstruktion IT för användare Öppnas i nytt fönster.


4.15


Regelverk för barnomsorg och skolbarnomsorg Öppnas i nytt fönster.


5.Bestämmelser för förtroendemän och arbetstagare5.1


Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda , 518.1 kB, öppnas i nytt fönster.


5.5


Sölvesborgs kommuns regler avseende mutor Öppnas i nytt fönster.


5.6


Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåva Öppnas i nytt fönster.


5.8


Regler till fritidsstudier Öppnas i nytt fönster.


6.Lokala förordningar6.1


Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


6.2


Lokala ordningsföreskrifter för torghandel m.m. i Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


6.3


Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


BILAGA Öppnas i nytt fönster.


6.5


Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. inom Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


6.7


Föreskrifter för avfallshantering för Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


6.7


Avfallsplan för Sölvesborgs kommun , 689.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Bilaga 1 , 917.3 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 2 , 927.2 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 3 , 484.6 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 4 , 279.6 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 5 , 139.5 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 6 , 125.2 kB, öppnas i nytt fönster., Bilaga 7 , 177 kB, öppnas i nytt fönster.


7.Avgiftsnormer och taxor7.1


Kopieringstaxa Öppnas i nytt fönster.


7.2


Taxa för torghandel och marknader samt övrig upplåtelse av offentlig plats , 243.3 kB, öppnas i nytt fönster.


7.3


Taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten Öppnas i nytt fönster.


7.4


Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommun , 520.1 kB, öppnas i nytt fönster.


7.5


Renhållningstaxa för Sölvesborgs kommun , 130.7 kB, öppnas i nytt fönster.


7.6


Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


7.11


Taxa för omsorg , 76.4 kB, öppnas i nytt fönster.


7.11.1


BILAGA. Avgiftskonstruktion avseende omsorgsnämndens verksamheter Öppnas i nytt fönster.


7.12


Taxa för plats i barnomsorgen , 357.7 kB, öppnas i nytt fönster.


7.13


Taxor och avgifter – Allmänna regler - Lokaler- Anläggningar - Bibliotek – Musikskola – Övrigt Öppnas i nytt fönster.


7.15


Taxor och avgifter för Medborgarkontorets service Öppnas i nytt fönster.


7.17


Taxa för uthyrning av skollokaler , 205.9 kB, öppnas i nytt fönster.


7.20


Priser vid köp av kommunal småhustomt Öppnas i nytt fönster.


7.21Avgifter inom vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde , 92.4 kB, öppnas i nytt fönster.7.23


Hyror i särskilda boende , 123.2 kB, öppnas i nytt fönster.


7.24


Taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga trans­porter Öppnas i nytt fönster.


7.27


Taxa för uthyrning av sammanträdesrum Öppnas i nytt fönster.


7.30


Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen Öppnas i nytt fönster.


7.31


Taxor Miljöförbundet Blekinge Väst , 132.7 kB, öppnas i nytt fönster.


7.32


Taxa för Räddningstjänsten Västra Blekinge , 132 kB, öppnas i nytt fönster.


7.33


Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus Öppnas i nytt fönster.


7.34Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter , 4.2 MB, öppnas i nytt fönster.8.Bestämmelser om kommunala bidrag8.1


Normer för kommunal bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet Öppnas i nytt fönster.

8.2


Normer för kommunala bidrag till Studieförbundens lokala verksamhet Öppnas i nytt fönster.8.10


Bestämmelser för omhänderhavande av eller bidrag till enskilda vägar Öppnas i nytt fönster.


8.12


Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhet Öppnas i nytt fönster.


9.Ekonomi9.1


Reglemente för kontroll av verifikationer Öppnas i nytt fönster.


9.1.1


Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer Öppnas i nytt fönster.


9.2


Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning Öppnas i nytt fönster.


9.3


Finanspolicy för Sölvesborgs kommun ink. bilagor Öppnas i nytt fönster.


9.4


Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagande Öppnas i nytt fönster.


9.5


Fakturerings- och kravreglemente Öppnas i nytt fönster.


9.6


Internkontrollreglemente Öppnas i nytt fönster.


10.Övrigt10.1


Allmänna bestämmelser för brukande av den all­männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


10.3


Regler för flaggning på kommunala byggnader i Sölvesborgs kommun Öppnas i nytt fönster.


10.4


Regler för kemisk ogräsbekämpning Öppnas i nytt fönster.

Övriga policies och riktlinjer

Policies och riktlinjer som rör anställda i Sölvesborgs kommun hittar du här: Personalhandboken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik