Sölvesborgs kommun

Vänortspolicy

Mål

 • Målet skall vara att utveckla en ömsesidig vänskap och förståelse mellan kommunerna.
 • Skapa kontakter och möten mellan medborgarna och därigenom öka kunskaperna om varandra.
 • Vårda det gemensamma kulturella och historiska arvet.

Samarbetsområden

Inom nedannämnda områden ges exempel på olika former av samarbete:

Kommunövergripande

 • Erfarenhetsutbyte mellan politiker.
 • Erfarenhetsutbyte mellan kommunalt anställda.
 • Strategisk planering.
 • Kontaktförmedling.

Föreningsliv

 • Verka för utbyte mellan föreningar.
 • Kontaktförmedling inom föreningslivet.

Kultur

 • Kontaktförmedling mellan olika kulturutövare.
 • Deltagande i kulturarrangemang.

Miljö

 • Erfarenhetsutbyte mellan kommunala miljöinstanser.
 • Erfarenhetsutbyte mellan ideella miljöorganisationer.
 • Gemensamma miljöförbättrande projekt.

Näringsliv/Arbetsmarknad

 • Utbyte av idéer och erfarenheter.
 • Skapande av gemensamma projekt.

Skola

 • Erfarenhetsutbyte mellan lärare.
 • Elevkontakter och klassutbyte.
 • Gemensamma projekt.
 • Elevarbeten.

Turism

 • Marknadsföring av varandras kommuner gentemot de egna invånarna.
 • Förmedling av kontakter.

Träffar med anledning av pågående projekt inom ovanstående delområden, föreningsutbyte o.dyl. sker då behov föreligger. Tillgängliga medel i respektive vänortskommuns budget styr i vilken grad utbyte är möjligt.

Finansiering

Den gästande parten skall, om inte annat särskilt överenskoms, betala resor till och från den ankomstort i värdlandet som parterna kommit överens om.

För inbjudna gäster vid officiella möten/arrangemang ansvarar värdkommunen för inkvartering på lämpligt sätt, måltidskostnader, resekostnader inom värdkommunen samt andra kostnader som är förknippade med värdpartens arrangemang.

Värdlandet tillhandhåller tolk i den mån så erfordras och svarar för kostnaderna.

Vänorterna samarbetar om medelsansökningar från EU-fonder, SIDA eller andra externa bidragsgivare, vid gemensamma projekt och arrangemang.

Värdparten påtar sig inte kostnader i samband med sjukdom eller olyckshändelse som drabbar den gästande parten under vistelse i värdlandet utöver vad som följder det juridiska ansvaret enligt lag.

Bidrag (gäller Sölvesborgs kommun)

Föreningar, konstnärer, kulturarbetare m.fl., som på eget initiativ, deltar i organiserade vänortsbyten, utställningar eller andra arrangemang, kan erhålla kommunala bidrag enligt de regler som fastställts. Bidrag söks hos fritids- och kulturnämnden.

För projekt inom skolans område kan bidrag erhållas enligt fastställda regler. Bidrag söks hos barn- och utbildningsnämnden.

Projektkostnader, som ej täcks av externa bidrag, beslutas i varje särskilt ärende för sig.

Vänortsträffar

Officiella träffar sker efter särskilda beslut av kommunledningen och styrs av tillgängliga medel i respektive års budget.

Denna vänortspolicy har godkänts av kommunstyrelsen i Sölvesborg den 15 augusti 2000.

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Kommun och politik