Sölvesborgs kommun

Tillgänglighet: syntolkning och transkriberad version av filmen

Här kan du ta del av en syntolkning och en transkribering av den talade rösten i filmen om Sölvesborgs kommuns nya översiktsplan.

Syntolkning av filmen

Filmen visar drönarbilder från Sölvesborgs kommun över bebyggelse, offentlig konst, torg, hamnar, natur, järnvägsstationen, lekplatser och människor, både unga och äldre samt illustrationer som representerar de strategiska områdena.

Transkriberad version av den talade rösten i filmen

Vår kommande översiktsplan är nu i granskningsskede och du som invånare och företagare har möjlighet att lämna synpunkter på sådant vi missat eller som är fel.

Men vad är egentligen en översiktsplan? Översiktsplanen har en central roll i kommunens arbete att formulera strategier för en långsiktigt hållbar utveckling av den fysiska miljön. Planen är inte juridiskt bindande men starkt vägledande för beslut om mark- och vattenanvändningen och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.

En översiktsplan ger förutsättningar och inriktningar för samhällsutvecklingen vad gäller miljöfrågor-
men även viktig ur ekonomiska och sociala aspekter.

Alla kommuner ska, enligt plan- och bygglagen, ha en aktuell översiktsplan som ska omfatta hela kommunen. Plan- och bygglagen reglerar också hur arbetet med planen ska gå till.

Översiktsplanen ska spegla den rådande politiska majoritetens uppfattning och beslutas av kommunfullmäktige. Det är upp till varje kommunal nämnd, förvaltning och bolag att ansvara för att beslut och arbete sker i enlighet med översiktsplanens mål och riktlinjer. Som princip bör gälla att alla beslut som strider mot översiktsplanen ska motiveras och prövas politiskt.

Översiktsplanen samordnar olika intressen och väger dem mot varandra. Det underlättar kommunens planering och prioritering vid utbyggnad av ex infrastruktur, service och bostäder.

Med en väl genomarbetad, förankrad och aktuell översiktsplan kan oförutsedda förändringar hanteras i ett helhetsperspektiv.

Politikerna i Sölvesborgs kommun har beslutat om fyra strategiska områden som ska ligga till grund för den kommunala verksamheten:

  • Attraktiva och hållbara livsmiljöer
  • Tillväxt och utveckling i framkant
  • Trygghet genom hela livet
  • Hög service och gott värdskap

Den nya översiktsplanen för Sölvesborgs kommun kommer att ta avstamp i dessa strategiska områden.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut