Sölvesborgs kommun

Åtgärdsprogram och utvecklingsplan

Utvecklingsplan

Minst en gång varje termin ska eleven, elevens vårdnadshavare och läraren ha ett utvecklingssamtal. Läraren ska ta fram en skriftlig individuell utvecklingsplan (IUP) en gång per läsår för de elever som inte får betyg. Detta gäller för elever i årskurserna 1-5. Från och med åk 6 ges betyg i slutet av varje termin. Skriftliga individuella utvecklingsplaner ska även tas fram för elever i årskurs 6–9 i grundsärskolan (och för elever i årskurs 7–10 i specialskolan) i de fall betyg inte sätts.

En skriftlig individuell utvecklingsplan består av två delar:

  • Omdömen
  • En framåtsyftande planering

I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver läraren vilka insatser som ska göras av skolan samt vad eleven och vårdnadshavaren kan göra för att eleven ska nå uppsatta mål.

Åtgärdsprogram

Om en utredning visar att en elev behöver särskilt stöd ska skolans rektor besluta om ett åtgärdsprogram som beskriver vilka behov eleven har, och hur skolan ska tillgodose dem. Om utredningen istället visar att eleven inte behöver särskilt stöd ska rektorn fatta beslutet att inte utarbeta något åtgärdsprogram. Både innehållet i ett åtgärdsprogram och beslut om att inte göra ett åtgärdsprogram kan överklagas av en elev som fyllt 16 år och av elevens vårdnadshavare.

Åtgärdsprogram beskriver det särskilda stöd som en elev får. Det ska alltså inte ta upp eventuella diagnoser som eleven fått. Ett åtgärdsprogram handlar om skolans insatser och undervisningen. De eventuella extra anpassningarna som gäller samma elev ska inte stå med i åtgärdsprogrammet, eftersom extra anpassningar inte går att överklaga.

Åtgärdsprogrammet utgör ett beslut som ska dateras och undertecknas av beslutsfattaren. Den första delen av åtgärdsprogrammet ska avspegla elevens behov av särskilt stöd och utgå från elevens styrkor och svårigheter samt från en analys av vilka hinder och möjligheter som finns i elevens omgivning. Vidare ska åtgärdsprogrammet innehålla de konkreta och utvärderingsbara åtgärder som skolan planerar att vidta för att stödja eleven. Det är viktigt att de åtgärder som skolan utarbetar är kopplade till både elevens behov av särskilt stöd och de kunskapskrav som minst ska uppnås. Om eleven även vistas på fritidshem kan programmet innehålla åtgärder för vistelsen där.

Ett åtgärdsprogram kan överklagas

Det går att överklaga ett beslut om åtgärdsprogram till Skolväsendets överklagandenämnd. Överklagandet kan gälla antingen ett beslut om att skolan inte ska utarbeta ett åtgärdsprogram, vilket alltså innebär att eleven inte får särskilt stöd, eller att ett åtgärdsprogram utarbetas, det vill säga att eleven behöver särskilt stöd. Om man är nöjd med att ett åtgärdsprogram har utarbetats, men inte med själva innehållet i programmet, kan man också överklaga åtgärdsprogrammet.
Kontakta rektor för mer information.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg