Sölvesborgs kommun

Modersmålsundervisning

Syftet med undervisningen är att ditt barn utvecklar kunskaper i sitt modersmål. Undervisningen ska ge ditt barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet och bli flerspråkig.

Modersmålsundervisning

Barn och unga som har vårdnadshavare med ett annat modersmål än svenska har möjlighet att få modersmålsundervisning i skolan.

Modersmålsundervisning är ett ämne som kan läsas från och med årskurs 1 i grundskolan/grundsärskolan samt gymnasieskolan/gymnasiesärskolan. Det är inget nybörjarspråk utan ditt barn måste ha grundläggande kunskaper i språket. Med grundläggande kunskaper menas att ditt barn måste kunna följa med aktivt i undervisningen, förstå enkla muntliga instruktioner och kan delta i samtal om vardagsnära ämnen. Andra regler gäller om ditt barn tillhör en nationell minoritet.

I Sölvesborgs kommun erbjuds modersmålsundervisning i flera språk. Det vanligaste är att eleven får undervisning i sitt modersmål på eftermiddagen efter den ordinarie skoltiden.

Det är frivilligt att påbörja modersmålsundervisning, men när barnet väl påbörjat studierna är de obligatoriska tills undervisningen avslutas eller man väljer att säga upp sin plats.

Modersmål- och minoritetsspråksundervisning erbjuds utifrån riktlinjerna i Skollagen, Skolförordningen och Läroplan.

Källor: 10 kapitlet 7 §, 11 kapitlet 10 §, 12 kapitlet 7 § och 13 kapitlet 7 §, 15 kap. 19 § och 18 kap. 19 § skollagen och 5 kapitlet 7, 9-13 §§ skolförordningen. 4 kap. 15-20 §§ gymnasieförordningen.

Skolverket: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ratt-till-modersmalsundervisning Länk till annan webbplats.

Rätt till modersmålsundervisning

En elev kan få modersmålsundervisning om

  • en eller båda vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål
  • eleven har grundläggande kunskaper i det aktuella språket (goda kunskaper i gymnasieskolan)
  • eleven använder språket dagligen i hemmet*
  • minst fem elever önskar undervisning i språket inom kommunen
  • lämplig lärare i det aktuella språket finns.

*Adoptivbarn är undantagna kravet att modersmålet ska vara det dagliga umgängesspråket i hemmet. Barnet behöver dock grundläggande kunskaper i språket.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråken

Elever som tillhör någon av Sveriges nationella minoriteter har en stärkt rätt till modersmålsundervisning. Undervisning ska erbjudas även om eleven inte använder språket dagligen i hemmet.

Sölvesborgs kommun är skyldig att ge modersmålsundervisning i minoritetsspråk även om det finns färre än fem elever i kommunen och om det finns en lämplig lärare.

Modersmålsundervisning i minoritetsspråk kan ges som förstaspråk (elevens modersmål eller starkaste språk) eller som andraspråk (nybörjarspråk).

Ansökan om modersmålsundervisning

Om du vill att ditt barn ska få modersmålsundervisning ska du fylla i en ansökningsblankett. Den kan du få av skolan eller ladda hem blanketten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. När du fyllt i blanketten lämnar du den till skolan. Det är rektorn som beslutar om ditt barn uppfyller villkoren.

Modersmålslärare kontaktar dig som vårdnadshavare för att meddela tid och plats för undervisningen. Den grupp ditt barn blir placerad i kan vara på en annan skola än hemskolan vilket innebär att Sölvesborgs kommun då anordnar skolskjuts.

En ansökan om modersmålsundervisning gäller löpande till och med årskurs 9, men du kan när som helst säga upp platsen.

Uppsägning av modersmålsundervisning

Eftersom modersmål blir ett obligatoriskt ämne efter anmälan måste en uppsägning göras om du som vårdnadshavare vill avsluta undervisningen i modersmålet. Du får blanketten om uppsägning på skolan eller ladda hem blanketten här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rektor beslutar och informerar enheten för modersmålsundervisning och studiehandledning.

Betyg

I kursplanen för modersmål finns mål uppsatta för vad varje elev skall uppnå.

Eleven får betyg från årskurs 6. Det finns särskilda betygskriterier som talar om vad eleven ska kunna för att få ett visst betyg.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut