Bidrag, stöd och stipendier

Det finns många fördelar med att driva en förening. Inte nog med att du får engagera dig i ditt intresse, du får även möjlighet att träffa nya människor och skapa nya bekantskapskretsar. För att din förening ska kunna fortsätta att leverera goda resultat och framgångar kan du ansöka om bidrag, stöd och stipendier.

Det finns olika typer av föreningsbidrag som stöttar föreningar. Det finns bland annat aktivitetsbidrag, lokalbidrag, bidrag till fritids- och kulturnämndens förfogande, projektbidrag/arrangörsbidrag samt administrationsbidrag för handikappföreningar.

Aktivitetsbidrag

Bidraget ska stimulera verksamhet för barn- och ungdomar i åldrarna 7-20 år. En sådan förening kan få 8 kronor i bidrag, per deltagartillfälle. Föreningar som har en verksamhet för barn och ungdomar (7-20 år) med funktionsnedsättning kan få bidrag med 16 kronor, per deltagartillfälle.

Lokalbidrag

Bidraget ska ekonomiskt underlätta för föreningar som äger eller hyr lokaler/anläggningar. Föreningar kan få bidrag för godkända hyreskostnader i lokaler och anläggningar som man bedriver regelbunden verksamhet i. Det vill säga: verksamhetslokal, föreningskansli, klubblokal eller liknande. Maxbelopp finns och kan justeras varje år.

Bidrag till fritids- och kulturnämndens förfogande

Bidraget ska underlätta för föreningar som har ett nyuppkommet behov och som inte omfattas av aktivitetsstöd eller lokalbidrag. Bidrag kan utgå som särskilt stöd till utvecklingsprojekt i föreningen, arrangemangsverksamhet, insatser riktade till speciella målgrupper och inventarier.

Projektbidrag/Arrangörsbidrag

Bidraget ska främja nya kulturarrangemang och förnyelse i kulturföreningarnas verksamhet samt stimulera till nya arbetssätt. Samverkansprojekt, generationsöverskridande och integrationsfrämjande projekt prioriteras.

Kulturstipendium Unga

Bidraget ska främja ungas egen kulturverksamhet samt stimulera till fler publika arrangemang för unga. Bidrag kan maximalt ges om 3000 kronor för publikt arrangemang, för att ta fram en produkt eller ge möjlighet till personlig utveckling av konstnärlig verksamhet. 

Administrationsbidrag handikappföreningar

Bidraget ska underlätta för handikappföreningar att bedriva en kontinuerlig verksamhet i Sölvesborgs kommun. Administrationsbidrag utgår med 35 kronor per medlem tillhörande Sölvesborgs kommun jämte ett grundbidrag på 2 000 kronor. I de fall lokalavdelningen omfattar flera kommuner delas grundbidraget i förhållande till antal medlemmar från respektive kommun. Undantag från bidragsgivningen kan ske, då görs en särskild prövning av fritids- och kulturnämnden. Uppgivna medlemssiffror ska avse förhållandena vid senaste årsmöte och vara verifierade av föreningens revisor. 

Administrationsbidrag pensionärsförening

Bidraget ska underlätta för pensionärsföreningar att bedriva en kontinuerlig verksamhet i Sölvesborgs kommun. Administrationsbidrag utgår med ett grundbidrag på 5 000 kronor per år och förening. 

Bidrag till Spontan i Sölvesborg

Bidraget ska ge Sölvesborgs barn och ungdomar möjlighet att medverka i spontanaktiviteter i organiserad form, som bedrivs av föreningar. Samtidigt introduceras målgruppen för föreningslivet och ger föreningar i Sölvesborg möjlighet att rekrytera nya ungdomar. Ersättning utgår med ett ledararvode på 120 kronor/timme och person. Bidraget ges till "prova på aktiviteter" i anslutning till skolan klockan 15:00-17:00, antingen i föreningars egna lokaler eller i Sölvesborgs kommuns idrottsanläggningar där utrymme ges. I samråd med fritid och kultur kan bidraget bli aktuellt för utbetalning även vid andra tidpunkter.

Bidragsberättigad förening

För att din förening ska bli bidragsberättigad behöver följande villkor uppfyllas (utöver kraven för registrering):

  • föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom föreningslivet, som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner och personal.
  • föreningen ska ha haft en regelbunden verksamhet med minst 10 sammankomster under året.
  • medlemsavgiftens storlek ska vara minst 100 kronor per år för medlem i åldersgruppen 0-20 år och minst 200 kronor per år för medlem i åldersgruppen 21 år och uppåt. För familjekort ska årsavgiften vara minst 400 kronor per familj.
  • förening ska årligen ha årsmöte där verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport och revisions- berättelse behandlats och godkänts samt skickat in kopia på dessa tillsammans med föreningsuppgifter. Uppgifterna är tillika underlag för bidragsutbetalning.

Utbetalning av bidrag

Utbetalning av bidrag sker till föreningens bankgiro. I de föreningar som har flera sektioner kan endast huvudföreningen ansöka om bidrag. Om din förening lämnar oriktiga uppgifter eller missbrukar de tilldelade medlen, riskerar föreningen att bli återbetalningsskyldig och avstängd från bidraget.

Bidrag betalas inte till studiecirklar som anordnas av studieförbund, eller på annat sätt erhåller statligt eller kommunalt bidrag.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 7 december 2017
Uppleva och göra

Detta är en beta-version av Sölvesborgs kommuns nya hemsida. Det betyder att den fortfarande är under uppbyggnad. Om du inte hittar det du söker kan du besöka vår gamla hemsida här.