Sölvesborgs kommun

Konkurrensutsatt verksamhet

Konkurrensutsättning är när en kommun prövar om ett privat företag, en förening eller ett kooperativ helt eller delvis kan driva kommunalt finansierad verksamhet. Detta istället för att kommunen driver verksamheten själva. Syftet med konkurrensprövning är att bredda antalet utförare.

Konkurrensprövning kan ske genom Lagen om valfrihetssystem (LOV), Lagen om offentlig upphandling (LOU) och genom auktorisation.

Konkurrensutsatta verksamheter enligt LOV

I Sölvesborg är hemtjänst och särskilt boende konkurrensutsatta enligt Lagen om valfrihetssystem (LOV).

Privata leverantörer kan välja att utföra endast serviceinsatser, endast omvårdnadsinsatser eller både och. I omvårdnadsinsatser ingår även delegerade och instruerade hälso- och sjukvårdsinsatser.

Leverantören kan välja att vara verksam i hela kommunen eller i ett eller flera av de områden som kommunen har delats in i.

Krav och villkor

Företag, kooperativ eller ideella organisationer ansöker hos kommunen om att bli godkända som leverantörer.

De leverantörer som ansöker och uppfyller våra krav blir godkända. När kommunen och leverantören har tecknat ett avtal kan den enskilde välja att anlita leverantören. Ersättningen är ett fast pris som bestäms och utbetalas av kommunen.

De krav och villkor som gäller för att bli godkänd finns beskrivna i förfrågningsunderlaget. Som leverantör ska du även över tid leva upp till de krav som ställs i ansökan och i kravspecifikationen.

Om du har några frågor eller funderingar, vänligen kontakta

LOV-handläggare Susanne Nyborg
Telefon: 0456-81 60 32
E-post: susanne.nyborg@solvesborg.se

eller

Verksamhetschef Lena Wilson-Ericsson
Telefon: 0456-81 60 76
E-post: lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Förfrågningsunderlag hemtjänst - klicka här »

Bilagor till förfrågningsunderlag hemtjänst: 

Bilaga 1 - Befolkningsunderlag »
Bilaga 2 - Gemensamma Blekingerutiner för samordnad vårdplanering »
Bilaga 3 - Delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter »
Bilaga 4 - Avvikkelsehantering »
Bilaga 5 - Geografiska hemtjänstområden »
Bilaga 6 - Överlämnande till verkställighet »
Bilaga 7 - Frånvarolista »
Bilaga 8 - Vård i livets slutskede »
Bilaga 9 - Ansökan om godkännande som leverantör av hemtjänst »
Bilaga 10 - Lokala värdighetsgarantier »
Bilaga 11 - Kontaktmannaskap »
Bilaga 12 - SIP Samspel »
Bilaga 13 - Teamträffar »
Bilaga 14 - Senior Alert »
Bilaga 15 - Fallprevention »
Bilaga 16 - Kontakt med HSL-personal »
Bilaga 17 - Skydds- och frihetsinskränkande åtgärder »
Bilaga 18 - Social dokumentation »
Bilaga 19 - Genomförandeplaner »
Bilaga 20 - Lathund användning av Lifecare mobil »
Bilaga 21 - Basala hygienrutiner »
Bilaga 22 - Rutiner vid dödsfall »
Bilaga 23 - Förebygga och behandla undernäring »
Bilaga 24 - Uppsökande tandvård »
Bilaga 25 - Rutin när brukare ej är anträffbar »
Bilaga 26 a - Bedömningsmall hemtjänst
Bilaga 26 b - Insatser schablontider hemtjänst »
Bilaga 27 - Ersättning LOV 2020 »
Bilaga 28 - Schablontider HSL-insatser »
Bilaga 29 - Rutin när trygg hemgång tar hjälp av hemtjänsten »

Förfrågningsunderlag särskilt boende - klicka här » 

Bilagor till förfrågningsunderlag särskilt boende:

Bilaga 1 - Referenstagning »
Bilaga 2 - Värdegrund och garantier »
Bilaga 3 - Privata medel »
Bilaga 4 - Kostpolicy »
Bilaga 5 - Rutin vid erbjudande om särskilt boende »
Bilaga 6 - Social dokumentation »
Bilaga 7 - Kontaktmannaskap »
Bilaga 8 - Dokumenthanteringsplan »
Bilaga 8.1 - Bevara eller gallra »
Bilaga 9 - Avvikelserutin »
Bilaga 10 - Service rengöring av hjälpmedel »
Bilaga 11 - Förskrivningsanvisningar »
Bilaga 12 - Hygienrutin hjälpmedel »
Bilaga 13 - Synpunkter och klagomål »
Bilaga 14 - Palliativ vård »
Bilaga 15 - Dygnsersättning LOV 2020 »


Skicka ansökan till:

Sölvesborgs kommun
Omsorgsverksamheten
294 80 SÖLVESBORG
Märk kuverten: Ansökan extern leverantör enligt LOV

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Näringsliv och arbete