Regler och styrande dokument

Här kan du ta del av den författningssamling som finns i Sölvesborgs kommun. En författningssamling är en samling av lagar och andra författningar som gäller i kommunen.


Innehållsförteckning

1.

Allmänt

1.1

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Sölvesborg

1.2

Partistöd

2.

Reglementen för styrelser och nämnder samt kommittéer

2.1

Reglemente för kommunstyrelsen

2.1.1

Instruktion för kommunstyrelsens arbetsutskott

2.1.2

Instruktion för kommunstyrelsens personalutskott

2.1.3

Instruktion för kommunstyrelsens näringslivsutskott

2.2

Reglemente för valnämnden

2.3

Reglemente för barn- och utbildningsnämnden


2.4

Reglemente för fritids- och kulturnämnden

2.5

Reglemente för byggnadsnämnden

2.6

Reglemente för omsorgsnämnden

2.7

Reglemente för överförmyndarnämnden

2.8

Reglemente för trafiksäkerhetskommittén i Sölvesborg

2.9

Reglemente för Sölvesborgs kommuns revisorer

2.10

Reglemente för Sölvesborgs kommuns krisledningsnämnd

3.

Bolag och stiftelser samt kommunalförbund

3.1

Företagspolicy för Sölvesborgs kommun

3.2

Bolagsordning för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag

3.3

Ägardirektiv för Sölvesborgs Kommunföretag Aktiebolag

3.6

Bolagsordning för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag

3.6.1

Bolagsordning för Sölvesborgs Energi Aktiebolag

3.6.2

Bolagsordning för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag

3.7

Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi och Vatten Aktiebolag

3.7.1

Ägardirektiv för Sölvesborgs Energi Aktiebolag

3.7.2

Ägardirektiv för Sölvesborgs Fjärrvärme Aktiebolag

3.8

Bolagsordning för Sölvesborgshem Aktiebolag

3.9

Ägardirektiv för Sölvesborgshem Aktiebolag

3.12

Förbundsordning för Miljöförbundet Blekinge Väst – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen för Miljöförbundet Blekinge Väst

3.13

Förbundsordning för Räddningstjänsten Västra Blekinge – Kommunalförbund med förbundsdirektion samt Reglemente för direktionen i Räddningstjänsten Västra Blekinge

3.15

Avtal Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund

3.16

Förbundsordning Sölvesborgs Bromöllas kommunalförbund

3.17

Bolagsordning för Västblekinge Miljö AB

3.21

Revisionsreglemente för revisorerna i Miljöförbundet Blekinge Väst

3.22

Revisionsreglemente för revisorerna i Räddningstjänsten Västra Blekinge

4.

Bestämmelser om intern organisation och administration o.dyl.

4.1

IT-reglemente

4.3

Kommunalt arkivreglemente

4.4

Reglemente för skol- och förskoleskjutsning

4.5

Regler vid köp av kommunal småhustomt

4.7

Regler för omfördelning, kassation och försäljning av inventarier, material och it-utrustning

4.8

Regler vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus

4.9

Riktlinjer för serveringstillstånd

4.10

Regler för kommunalt kulturpris

4.12

Regler för kommunalt miljöpris

4.13

Säkerhetspolicy

4.14

Säkerhetsinstruktion IT för användare

4.15

Regelverk för barnomsorg och skolbarnomsorg

5.

Bestämmelser för förtroendemän och arbetstagare

5.1

Bestämmelser om ekonomiska förmåner till förtroendevalda

5.4

Personalpolitiskt program för Sölvesborgs kommunlänk till annan webbplats

5.5

Sölvesborgs kommuns regler avseende mutor

5.6

Regler för Sölvesborgs kommuns hedersgåva

5.8

Regler till fritidsstudier

6.

Lokala förordningar

6.1

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sölvesborgs kommun

Karta Sölvesborg Karta Mjällby Karta Hällevik

6.2

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel m.m. i Sölvesborgs kommun

6.3

Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Sölvesborgs kommun BILAGOR

6.5

Föreskrifter om gångbanerenhållning m.m. inom Sölvesborgs kommun

6.7

Renhållningsordning

6.7

Avfallsplan för Sölvesborgs kommun
Bilaga 1, Bilaga 2, Bilaga 3, Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6, Bilaga 7

7.

Avgiftsnormer och taxor

7.1

Kopieringstaxa

7.2

Taxa för torghandel och marknader samt övrig upplåtelse av offentlig plats

7.3

Taxa för bygg-, plan- och kartverksamheten

7.4

Taxa för allmänna vatten- och avloppsan­läggningen inom Sölvesborgs kommun

7.5

Renhållningstaxa för Sölvesborgs kommun

7.6

Felparkeringsavgifter i Sölvesborgs kommun

7.11

Taxa för omsorg

7.11.1

BILAGA. Avgiftskonstruktion avseende omsorgsnämndens verksamheter

7.12

Taxa för plats i barnomsorgen

7.13

Taxor och avgifter – Allmänna regler - Lokaler- Anläggningar - Bibliotek – Musikskola – Övrigt

7.15

Taxor och avgifter för Medborgarkontorets service

7.17

Taxa för uthyrning av skollokaler

7.20

Priser vid köp av kommunal småhustomt

7.21

Avgifter inom omsorgsnämndens verksamhetsområde

7.22

Taxa för hemsjukvård

7.23

Månadsavgifter i särskilda boende

7.24

Taxa för dispensgivning avseende långa, breda och tunga trans­porter

7.27

Taxa för uthyrning av sammanträdesrum

7.28

Taxa för prövningar inom grundskolan

7.30

Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

7.31

Taxor Miljöförbundet Blekinge Väst

7.32

Taxa för Räddningstjänsten Västra Blekinge

7.33

Priser vid köp av kommunal företagsmark och mark för flerbostadshus

7.34

Taxor för arrenden och andra nyttjanderätter

8.

Bestämmelser om kommunala bidrag

8.1

Normer för kommunal bidrag till ungdomsorganisationernas och vissa andra ideella organisationers lokala verksamhet

8.10

Bestämmelser för omhänderhavande av eller bidrag till enskilda vägar

8.12

Regler för bidragsgivning till föreningar vars verksamhet ligger nära individ- och familjeomsorgskontorets verksamhet

9.

Ekonomi

9.1

Reglemente för kontroll av verifikationer

9.1.1

Tillämpningsanvisningar till reglemente för kontroll av verifikationer

9.2

Reglemente för ekonomi- och verksamhetsstyrning

9.3

Reglemente för penninghantering i Sölvesborgs kommun

9.4

Reglemente för hantering av kommunens borgensåtagande

9.5

Fakturerings- och kravreglemente

9.6

Internkontrollreglemente

10.

Övrigt

10.1

Allmänna bestämmelser för brukande av den all­männa vatten- och avloppsanläggningen inom Sölvesborgs kommun

10.3

Regler för flaggning på kommunala byggnader i Sölvesborgs kommun

10.4

Regler för kemisk ogräsbekämpning

Övriga policies och riktlinjer

Bilagor till avfallsplanen

Senast uppdaterad: 23 juli 2019

Skriv ut
Sidan publicerad av: Kansliets webbredaktör
Kommun och politik