Sölvesborgs kommun

Bilda förening

Det kan ibland kännas både svårt och krångligt att bilda en förening, trots att det i kommer att kännas givande att driva föreningen när den väl är registerad. För att du ska kunna bilda en förening krävs ett antal personer som gemensamt bestämmer sig för att bilda en förening. Det finns inga regler för minsta antal för att bildande av en förening, men ett bra riktmärke är minst tre personer. Du behöver även anta stadgar, utse en styrelse och ett föreningsnamn.

Att gå med i en förening är ett sätt att engagera sig i något som man tycker är kul och intressant och ett bra sätt att få många vänner med liknande intresse. Man bör tänka på att föreningslivet bygger på ideellt engagemang. Det betyder att medlemmarna barn, ungdomar och vuxna hjälper till i föreningen på sin fritid utan lön. Därmed är föreningens verksamhet beroende av att man som medlem eller förälder till medlem ställer upp och hjälper till. Man kan säga att föreningen lever genom sina medlemmar.

Om du och dina bekanta har bestämt er för att bilda förening kan följande tillvägagångssätt användas:

  • Annonsera för allmänheten om att föreningen ska bildas, exempelvis på anslagstavlor och i en tidning. Det bör framgå när bildande mötet ska hållas och var. Alla som vill ska ha möjlighet att komma på mötet, i princip får ni inte utestänga någon för att delta på detta möte.
  • De som har kallat till mötet, det vill säga de som har tagit initiativ till att starta föreningen bör planera inför bildandemötet.
  1. Arbeta fram förslag på stadgar
  2. Arbeta fram förslag på föreningsnamn
  3. Förbereda frågor inför bildandemötet
  4. Kontakta eventuella riksförbund

Stadgar

En förening måste ha riktlinjer/lagar för sitt arbete. Dessa riktlinjer/lagar brukar man kalla för föreningens stadgar. Stadgar talar om hur föreningen ska arbeta. Det är viktigt att stadgarna är noga genomtänkta så att de täcker de olika situationerna som uppkommer i föreningen. På så vis behöver föreningens styrelse och medlemmar aldrig tvivla på hur saker och ting ska skötas och vad som gäller. För att ytterligare information kring hur stadgar ser ut, kan man titta på Riksidrottsförbundets normalstadgar på följande hemsida: www.rf.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Organisationsnummer

För att erhålla ett organisationsnummer ska ni registrera föreningen hos skattemyndigheten. Är föreningen skatteskyldig eller om ni har anställda eller uppdragstagare för vilka ni erlägger avgifter och drar skatt, erhålls automatiskt organisationsnummer. Skattemyndigheten kommer då att kräva in föreningens stadgar samt protokollutdrag där det framgår vem som är firmatecknare.

Styrelsens uppgift

Mellan årsmöten är det styrelsen som på styrelsemöten bestämmer om föreningens löpande verksamhet. De personer som valts till styrelseledamöter på föreningens årsmöte har fått till uppgift att företräda föreningen.

Ekonomisk redovisning

Det är styrelsens uppgift att redovisa föreningens ekonomi inför medlemmar, förbund, kommun och skattemyndigheterna. Detta ska presenteras på ett korrekt och lättfattat sätt i ett årsbokslut. Årsbokslutet består av en resultaträkning och en balansräkning. Resultaträkning är en sammanställning över föreningens intäkter och utgifter under året.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut