Sölvesborgs kommun

Gällande översiktsplan

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som genom text och kartor visar kommunens långsiktiga planering av mark- och vattenanvändningen och den byggda miljön. Alla kommuner ska enligt plan- och bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kommunens yta. En översiktsplan är inte juridiskt bindande men ska vara vägledande för beslut när det gäller detaljplanering, bygglov och andra tillståndsprövningar.

Illustration av bland annat hav och skog, djur och människor och i rörelse, Lister Härads tingshus av Gunnar Asplund, gång- och cykelbron Sölvesborgsbron och skulpturen Ask och Embla i Sölvesborgs kommun.

Illustration: Sölvesborgs kommun, Karoline Lindén Bengtsson.

 

Sölvesborgs kommuns översiktsplan är helt digital men varje del av planen finns sparad som utskrivbart pdf-dokument. Du hittar dokumenten under relaterade länkar nedan alternativt under kapitlet ”Skriv ut” i den digitala planen.

Sölvesborgs kommuns översiktsplan 2050 antogs av kommunfullmäktige den 30 oktober 2023. Översiktsplanen fick laga kraft 25 november 2023. Arbetet med att ta fram en ny översiktsplan påbörjades under våren 2021. Under arbetets gång har planförslaget varit ute på remiss med möjlighet att lämna synpunkter vid två tillfällen, det som kallas samråd och granskning. Arbetet startades dock upp med en tidig medborgardialog under hösten 2021 för att samla in kunskapsunderlag till planen.

Handlingar

Relaterade kontakter

Samhällsplanerare
Anna Terning
E-post: anna.terning@solvesborg.se
Telefon: 0456 81 60 51

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö