Sölvesborgs kommun

Bygga nytt, ändra eller riva

Hus på väg upp.

Nybyggnation i stadsdelen Ljungaviken i Sölvesborg. Foto: Serny.

Du behöver oftast bygglov från kommunen om du vill bygga någonting nytt, bygga till, bygga om och för vissa andra förändringar. Attefallshus och attefallstillbyggnader kräver en anmälan till kommunen.

Du behöver oftast bygglov om du vill bygga en ny byggnad, bygga till eller göra vissa andra ändringar. Du kan även behöva bygglov för att sätta upp ett plank eller en mur, eller anordna ett upplag på din tomt. Ibland måste du göra en anmälan även om du inte behöver bygglov.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om när det krävs bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vissa åtgärder som kräver bygglov är bygglovsbefriade för en- och tvåbostadshus om de uppfyller vissa villkor som exempelvis mått och placering. Vissa av de bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus kräver anmälan.

På Boverkets hemsida kan du läsa mer om bygglovsbefriade åtgärder. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov

När du ska bygga ett nytt hus, bygga om eller bygga till ditt hus behöver du i de flesta fall ansöka om bygglov. I bygglovet prövas bland annat utformning och placering med hänsyn till översiktsplan, detaljplaner samt landskaps- och stadsbilden.

Detaljplaner och områdesbestämmelser innehåller juridiskt bindande bestämmelser som reglerar byggrätten och markanvändningen inom en fastighet eller ett område.

Utanför område med detaljplan är det färre byggåtgärder som kräver bygglov. Det finns dock områden med sammanhållen bebyggelse där man måste söka bygglov i nästan samma utsträckning som inom detaljplanerat område.

I vår karttjänst, Länk till kartan, kan du enkelt se om din fastighet ligger inom detaljplan eller inom områdesbestämmelser.

Så här ansöker du om lov

En ansökan om bygglov kan lämnas in via e-tjänst. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du saknar BankID eller av en annan orsak vill göra din ansökan på papper, finns blanketter att hämta på stadshuset hos medborgarkontoret (receptionen).

Det är viktigt att du skickar in fackmannamässiga ritningar för att vi ska kunna handlägga din ansökan om bygglov.

Bygglovsansökan ska innehålla:

En förenklad nybyggnadskarta kan du beställa av Sölvesborgs tekniska avdelning och levereras inom tre veckor. Beställning av nybyggnadskarta görs via den här e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När kartan har kommit hem till er ritar in er åtgärd tydligt och måttsatt. Det ska även tydligt framgå avstånden till tomtgränser. Samtliga befintliga byggnader på fastigheten ska synas på situationsplanen.

På planritningen redovisar du planlösningen samt anger rumsanvändning. I badrum och kök ska fast inredning redovisas. Placering av dörrar och fönster ska framgå liksom eventuella nivåskillnader. När det gäller enbostadshus ställs krav på tillgänglighet. Det innebär att huset måste utformas så att även någon som använder i rullstol kan bo i huset. På fritidshus ställs inte dessa krav.

Samtliga fasader ska redovisas. Redovisa tydligt vad som är glasad del och vad som är panelvägg eller liknande.

Sektionsritningen är en vertikal genomskärning av byggnaden som ska visa hur den är uppbyggd. På en sektionsritning redovisas nockhöjd, byggnadshöjd, innertaksmått samt ange taklutning.

Ett dokument som beskriver projektets tekniska delar. Handlingen redovisar de tekniska lösningar som används i byggnaden. Exempel på detta är en beskrivning av grundläggning, bärandestomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energi och säkerhet. Materialen och mått för dimensionerna ska framgå.

Den tekniska beskrivningen kan även utformas som en detaljritning där de olika materialen och dimensionerna framgår. Den tekniska beskrivningen ska vara anpassad till ert specifika projekt. Blankett finns här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du behöver även fotografi på befintlig byggnad.

En riskbedömning sammanfattar de riskmoment som finns. Det är bygglovsavdelningen som avgör utifrån det specifika ärendet om det kommer att krävas en riskbedömning eller inte. Innan du tar fram förslag till kontrollplan behöver du göra en riskbedömning.

Projektörer och entreprenörer ska utses innan arbetet med riskanalys påbörjas. Bäst är om samtliga parter som är involverade i ditt projekt hjälps åt att ta fram risker och riskåtgärder. Hur komplex din åtgärd är påverkar omfattningen av handlingarna.

Det ska finnas en kontrollplan vid ansökan om lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för specifika byggprojekt. Oftast utformas kontrollplanen som en checklista där det i rader och kolumner framgår vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och på vilket sätt resultatet ska redovisas.

Ta hjälp av vår steg-för-steg-guide för att ta fram en kontrollplan , 201.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Observera att ovannämnda handlingar är för enkla åtgärder. Vi kan behöva fler handlingar i just ditt ärende för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan/anmälan.

Ritningar

På de ritningar som du bifogar till bygglovshandlingen ska du ange fastighetsbeteckning, åtgärd, skala och datum. Handlingarna ska tydligt beskriva både befintliga byggnader och vad som är nytt. Byggnaderna ska vara måttsatta och avstånd mellan byggnad och tomtgräns ska vara utritat på situationsplanen. Både befintliga och nya marknivåer ska redovisas. Vid nybyggnation ska höjdangivelse på den färdiga golvnivån redovisas, förslagsvis på situationsplanen.

Ritningarna ska vara utförda med svart på vit bakgrund, ha skalstock och vara lämpade för skanning och arkivering. Rutat eller linjerat papper är inte lämpligt.

Avfotograferade handlingar är tyvärr inte arkivgodkänt och ni behöver därför scanna in ritningar och dokument till PDF-format. Har man inte någon scanner går det bra att skicka handlingarna via post till:

Bygglovsavdelningen, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Fyll i nedanstående formulär för stöd och rådgivning


Jag medger att informationen jag lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse. * (obligatorisk)
Jag medger att informationen jag lämnat får lagras och bearbetas i register av Sölvesborgs kommun. Personuppgifter behandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddsförordningen The General Data Protection Regulation), med rätt att begära utdrag och rättelse.

Kontaktuppgifter och öppettider

Vi hänvisar i första hand till hemsidan och planochbygg@solvesborg.se

För tillfälligt tar vi endast emot bokade besök.

Bokade besök sker efter överenskommelse med bygglovshandläggare eller byggnadsinspektör.

Ansökan om bygglov, komplettering m.m. görs via byggportalen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att lämna fysiska handlingar använder du kommunens brevinkast eller lämnar det på medborgarkontoret. Glöm inte hänvisa brevet till Bygglovsavdelningen.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen
E-post: planochbygg@solvesborg.se

Niklas Haraldsson, Bygglovschef
E-post: niklas.haraldsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 48
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Annie Olofsson, Nämndsekreterare/administratör
E-post: annie.olofsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 74

Jessica Thim, Bygglovshandläggare
E-post: jessica.thim@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 69
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Johan Fhager, Bygglovshandläggare
E-post: johan.fhager@solvesborg.se
Telefon 0456-81 60 79
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Daniel Pudelski, Byggnadsinspektör
E-post: daniel.pudelski@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 86
Telefontid måndag-torsdag kl. 10.00-11.45

Helen Gårner, Miljösamordnare
E-post: helen.garner@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 68

Marko Karkulehto, Mätningsingenjör
E-post: marko.karkulehto@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 61 12

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut