Sölvesborgs kommun

Villkor för försäkring

Sölvesborgs kommun har tecknat en olycksfallsförsäkring med Svedea AB. Med olycksfallsskada menas kroppsskada som har drabbat dig ofrivillig, genom en plötslig yttre händelse. Med olycksfallsskada jämställs skada på grund av förfrysning, värmeslag, solsting, hälseneruptur, vridvåld mot knä samt smitta pga fästingbett.

Försäkringen gäller under hela dygnet såväl under skoltid, fritid som arbetstid. Försäkringen gäller även i hela världen. Tänk dock på att detta inte är en reseförsäkring. Om du skall resa utanför Norden behöver du alltid en separat reseförsäkring, som även gäller för kostnader för sjukdom utomlands och för hemtransport från utlandet vid sjukdom och olycksfall. 

Dubbelförsäkring

Om du som försäkrad omfattas av flera kommunolycksfallsförsäkringar i Svedea AB, kommer du endast kunna få ersättning från en av dina försäkringar. Ersättning lämnas från den försäkring som är mest förmånlig för dig.

Dödsfallersättning

Du har rätt till dödsfallsersättning om du ansöker inom tre år, räknat från olyckstillfället av den försäkrades död. Den försäkrade ska vid skadetillfället inte ha fyllt 25 år.

Hjälpmedelsersättning

Hjälpmedelsersättning kan lämnas för kostnader (som inte ersätts från annat håll) för de hjälpmedel som kan lindra ett invaliditetstillstånd. Hjälpmedlerna ska vara utskrivna av en läkare. Kom ihåg att Svedea AB behöver godkänna kostnaderna på förhand.

Kläder, glasögon och hjälpmedel

Om dina personliga gångkläder, hjälm, glasögon, hörapparat eller annat plagg och hjälpmedel har förstörts kan du få ersättning, om din olycksfallskada har medfört ett läkar- eller tandläkarbesök.

Medicinsk rehabilitering

Ersättning kan lämnas för åtgärder som har föreskrivits av läkare som syftar till återgång i arbete eller studier.

Reseersättning

Du kan få ersättning om du enligt din läkares föreskrifter måste anlita ett särskilt transportmedel, för att kunna utföra ditt yrke eller skolarbete, under tiden som du genomgår en läkarbehandling. Ersättning lämnas för merkostnader för resor mellan ordinarie bostad och ordinarie arbetsplats eller skola.

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk.

Smitta

Försäkringen gäller för smitta av HIV-virus och hepatit B och C som är en direkt följd av olycksfallsskada.

Tandskada

Vid tandskada lämnas ersättning för av Svedea AB på förhand godkända kostnader. Nödvändig akutbehandling ersätts dock utan förhandsanmälan. 

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Utbildning och barnomsorg