Sölvesborgs kommun

Brottsförebyggande arbete

Barn rör sig över bron i skymning

Vi jobbar för att kommunen ska vara trygg att bo och leva i. Foto: Sölvesborgs kommun

Det görs mycket inom Sölvesborgs kommun för att öka tryggheten för kommuns invånare och företagare. Målet är att Sölvesborgs kommun ska vara en trygg och säker kommun att leva, verka och vistas i.

Utifrån vår lokala lägesbild arbetar vi tillsammans med olika aktörer för att på olika sätt stärka tryggheten och förebygga brott i hela kommunen.

Tillsammans med Blekingesamverkan mot droger arbetar Sölvesborgs kommun brotts- och drogförebyggande även med det regionala perspektivet. Läs mer om nätverket och vårt ANDTS-arbete här

Stort fokus på barn och unga i risk

Barn och unga är vår framtid och därför är det förebyggande arbetet av stor vikt. I kommunens gemensamma samverkan- och lägesbildarbete görs prioriteringar med stort fokus på barn och unga i risk.

När signaler på ohälsa eller normbrytande beteende uppmärksammas tidigt ökar förutsättningarna för en trygg uppväxt för barn och unga. Vi arbetar därför över förvaltningsgränserna med tidiga insatser som ska bidra till trygga och goda uppväxtförhållande.

Trygghetsvärdar är en del av brottsförebyggande arbetet

Kommunens trygghetsvärdar är en del av kommunens trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete. Trygghetsvärdarna arbetar för att öka tryggheten genom synlighet och närvaro över hela kommunen.

Läs mer om trygghetsvärdarna här

Samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte

Sölvesborgs kommun samarbetar med polisen i det brotts- och drogförebyggande arbetet genom en så kallad samverkansöverenskommelse. Syftet med överenskommelsen är att synliggöra, effektivisera och tydliggöra vilka prioriterade områden vi tillsammans kan arbeta med för att förebygga brott och öka tryggheten i vår kommun. Den nuvarande samverkansöverenskommelsen gäller mellan 2022-2026.

Prioriterade områden i samverkansöverenskommelsen

 • Gemensamt lägesbildsarbete
 • Gemensam kommunikation
 • Förebyggande arbete och insatser, barn och unga
 • ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel)
 • Trygghetsskapande arbete
 • Brottsförebyggande arbete

Medborgarlöfte

Tillsammans med Sölvesborgs kommun ger polisen medborgarlöften för att öka tryggheten och förebygga brott. Om samverkansöverenskommelsen beskriver vad Sölvesborgs kommun och polisen ska samverka kring beskriver medborgarlöftet de främst prioriterade fokusområden vi tillsammans ska arbeta med.

Fokusområden 2024

 • Trafik
 • Tidig upptäckt
 • Trygghet

När vi ska förstå otrygghet och arbeta förebyggande för ökad trygghet behöver vi som i all problemlösning förstå anledningarna till varför, när och hur den uppstår.

Vår lokala lägesbild skapas utifrån information från våra samverkande aktörer exempelvis:

 • Medborgardialog
 • Samverkan i kommunens förvaltningar och kommunala bolag
 • Näringslivet
 • Räddningstjänst
 • Polis

Denna samlade bild är hela tiden i förändring och ligger till grund för det trygghetsskapande arbetet. Det är detta vi benämner lägesbild eller lägesbildsarbete.

Kontakt

Gabriella Leandersson, brottsförebyggande samordnare
gabriella.leandersson@solvesborg.se
0456-81 62 20

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd