Sölvesborgs kommun

Vårdnad, boende, umgänge

Alla barn ska ha möjlighet att få uttrycka sin åsikt om sin vårdnad, boende och umgänge. Vuxna ska alltid ta hänsyn till barnets önskan och utgå från barnets bästa, i alla lägen.

Grundläggande begrepp för vårdnad om barn

Vad innebär vårdnad av barn? Vem får ha vårdnaden och hur tas det juridiska beslutet? En vårdnadshavare är den eller de person/personer som har det juridiska ansvaret för barnet och barnets välmående. Vårdnaden kan ske på olika nivåer och finns i olika sorter, nämligen:

  • Gemensam vårdnad
  • Ensam vårdnad
  • Faktisk vård
  • Växelvist boende

Gemensam vårdnad

Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ett juridiskt ansvar att se till att barnet får omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barnet ska behandlas med respekt och ska inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (Föräldrabalken 6:1).

Om du som förälder är gift med barnets andra förälder har ni obligatorisk gemensam vårdnad om barnet. Skulle ni skiljas fortsätter vårdnaden att vara gemensam såvida inte endera av er begär att den gemensamma vårdnaden ska upplösas. Då behöver ni kontakta tingsrätten eller genomföra ett avtal hos socialnämnden. Föräldrar som inte är gifta med varandra kan ändå ha gemensam vårdnad, om det önskas.

Ensam vårdnad

Ensam vårdnad innebär att det endast är en av föräldrarna som har det juridiska ansvaret för barnet. Den andra föräldern är umgängesförälder, och har inget juridiskt ansvar för barnet. Hur umgänget ser ut kommer föräldrarna gemensamt överens om efter eget gottfinnande. Skulle inte föräldrarna enas kring hur umgänget ska se ut finns det möjlighet att avgöra frågan i en tingsrätt.

Faktisk vård

Faktisk vård innebär den dagliga vård som barnet får hos personen som den bor hos. Den faktiska vården är inte kopplad till den juridiska vården, utan kan utföras av en biologisk förälder eller en familjehemsförälder.

Växelvist boende

Delad vård berör de föräldrar som bor på skilda platser och har gemensam juridisk vårdnad om barnet. Barnet bor växelvis hos sina föräldrar, exempelvis ena veckan hos den ena föräldern och veckan efter hos den andra.

Umgänge

Ibland kan det hända att vårdnadshavare anser att kontakten mellan barnet och den andra föräldern bör begränsas, trots att barnet önskar att få spendera tid med båda sina förälder. Enligt föräldrabalken (6 kap 15§ första stycket) har du som vårdnadshavare ansvaret att låta ditt barn umgås med den andra föräldern om ditt barn önskar det.

Lagstiftare ser allvarligt på om en vårdnadshavare försvårar eller omöjliggör ett umgänge mellan den andra föräldern och barnet. Eftersom umgänget i första hand skall tillgodose barnets behov ska vuxna ta hänsyn till barnets önskemål om umgänge och kontakt.

Vårdnadsbidrag

Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffades 2016. Det är endast beviljade bidrag som kommer att fortsätta att betalas ut och de behandlas då som en EU-familjeförmån. Mer information hittar du på Försäkringskassans hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Relaterad information

Relaterade kontakter

Cura individutveckling
Rådgivningstelefon: 0721-61 32 30
För aktuella telefontider, se Curas hemsida, www.curaindivid.se Länk till annan webbplats.

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Omsorg och stöd