Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Ljungalyckan 4-8 och del av Sölvesborg 3:1 m.fl.

Illustration som visar sex radhus i lummig grön miljö

Illustration över möjlig bebyggelse

Ett förslag till detaljplan har tagits fram.
Detaljplanen var öppen för granskning den 6 maj – 31 maj 2024.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av
radhus, kedjehus och parhus ca 400m om Rågångsnabben i de sydvästra
delarna av Sölvesborg.

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Översiktskarta

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö