Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Ljungalyckan 4-8 och del av Sölvesborg 3:1 m.fl.

Illustration som visar sex radhus i lummig grön miljö

Illustration över möjlig bebyggelse

Ett förslag till detaljplan har tagits fram.

Vad innebär planförslaget?

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet för bostäder i form av
radhus, kedjehus och parhus ca 400m om Rågångsnabben i de sydvästra
delarna av Sölvesborg.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta, illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. En dagvattenutredning är också framtagen. Samtliga
handlingar (förutom fastighetsförteckning) finns att läsa på Sölvesborgs hemsida www.solvesborg.se/planer. Handlingarna finns även att läsa på medborgarkontoret, Stadshuset.

Har du några frågor så kontakta kommunens handläggare
Dan Janérus, tel: 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se

Vad är en detaljplan?

En detaljplan innehåller bestämmelser om vad marken ska användas till och hur den får bebyggas. Detaljplanen är en juridiskt bindande handling och styrs av plan- och bygglagen. Detaljplanen handläggs med standardförfarande, vilket innebär att den ställs ut på samråd och granskning innan den antas. Inkomna synpunkter sammanställs och kommenteras i en samrådsredogörelse som utgör underlag när byggnadsnämnden tar ställning till detaljplanens fortsatta handläggning. De som skriftligen inkommit med synpunkter under samråds- eller granskningstiden har möjlighet att överklaga byggnadsnämndens beslut att anta en detaljplan.

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta.pdf , 399.5 kB, öppnas i nytt fönster. 399.5 kB 2022-07-01 14.16
Illustrationsplan.pdf , 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. 1.5 MB 2022-07-01 14.16
Planbeskrivning.pdf , 2.5 MB, öppnas i nytt fönster. 2.5 MB 2022-07-01 14.16
Undersökning betydande miljöpåverkan.pdf , 596.1 kB, öppnas i nytt fönster. 596.1 kB 2022-07-01 14.16
Barnchecklista.pdf , 179.9 kB, öppnas i nytt fönster. 179.9 kB 2022-07-01 14.16
Dagvattenutredning.pdf , 1.4 MB, öppnas i nytt fönster. 1.4 MB 2022-07-01 14.16
Samrådsbrev.pdf , 300.2 kB, öppnas i nytt fönster. 300.2 kB 2022-07-01 14.16

Översiktskarta

Relaterade kontakter

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö