Sölvesborgs kommun

Detaljplan för Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 4

Ett förslag till detaljplan för del av Sölve 3:10, Ljungaviken etapp 4, har tagits fram. Under perioden 20 november – 21 december 2023 var förslaget ute på samråd.

Vad innebär planförslaget?

Planområdet är beläget i södra delen av Ljungaviken mellan Sölvesborgs golfklubb och det befintliga bostadsområdet i Ljungaviken.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra bostäder i anslutning till befintliga Ljungaviken. Det är ett stadsnära utbyggnadsområde med goda möjligheter till natur och rekreation såväl som välutbyggt gång- och cykelstråk via cykelbro över Sölvesborgsviken in till centrala staden.

I området planeras bostäder, i en variation av friliggande villor, radhus, parhus och kedjehus i 1-2 våningar samt ett par kvarter med möjlighet till flerfamiljshus i en höjd av 2-4 våningar.

Vill du ha mer information?

Planförslaget består av följande handlingar: plankarta inkl. illustration, planbeskrivning, undersökning av betydande miljöpåverkan och fastighetsförteckning. Utredningar finns för arkeologisk förundersökning, översiktlig miljöteknik, dagvatten- och skyfall, geoteknisk provgrävning, vägledning för kompensationsåtgärder, rörelsefaktor och trafikbullerberäkning.

Har du några frågor så kontakta någon av kommunens handläggare Dan Janérus, tel: 0456-81 63 61, e-post: dan.janerus@solvesborg.se eller Karoline Lindén Bengtsson, tel: 0456-81 60 73, e-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se

Handlingar

Samtliga handlingar, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Handlingarna finns även tillgängliga på Stadshuset, våning 3. Fastighetsförteckning lämnas ut på förfrågan.

Relaterade kontakter

Karoline Linden Bengtsson, Planeringsarkitekt
E-post: karoline.lindenbengtsson@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 60 73

Dan Janérus, Planeringsarkitekt
E-post: dan.janerus@solvesborg.se
Telefon: 0456-81 63 61

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö