Sölvesborgs kommun

Upphävande inom detaljplan D2 för del av Norje 79:1

Ett förslag till upphävande av byggnadsplan D2 har tidigare varit på samråd. Under tiden 1 maj – 24 maj 2023 gavs tillfälle att lämna synpunkter på det bearbetade förslaget.

Vad innebär upphävandet/planförslaget?

Sölvesborgs kommun föreslår att upphäva östra delen av gällande byggnadsplan D2 i Norje, inom fastigheten Norje 79:1. Berört område är beläget utmed Lanternans väg, Kompassvägen, Bogvägen och omfattar drygt 60 fritidshus.

Förslag till byggnadsplan för fritidsområde vid Norje Boke vann laga kraft 1959. Byggnadsplanen reglerar bland annat mark för fritidsstugor, bad och idrott, samt allmän plats, park och väg. Utbyggnad har däremot inte skett i enlighet med planen och ett stort antal bostäder är, helt eller delvis, placerade på allmän platsmark och/eller mark för bad och idrott. Det innebär att en stor del av bostäderna inte kan beviljas ytterligare bygglov.

Handlingar, gällande detaljplan för Norje 79:1

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö