Sölvesborgs kommun

Detaljplan för del av Istaby 11:3, Västra Torsö

Ett förslag till detaljplan i Västra Torsö har varit ute på samråd. Nu pågår arbete med att sammanställa inkomna synpunkter.

Syfte

Syftet med planen är att pröva möjligheten till bostadsbebyggelse i Västra Torsö. Avsikten är att bebyggelsen ska harmoniera med intilliggande bostadsbebyggelse med en begränsad byggrätt på relativt stora tomter. Naturmark i den västra och södra kanten planläggs som skyddszoner mot intilliggande Natura 2000-område, naturreservat och badstrand. Värdena inom planlagd naturmark avses ökas och utvecklas genom skötsel som gynnar naturtypen ”trädklädda dyner”.

Bakgrund

Fastighetsägaren till Istaby 11:3 har ansökt om planläggning av nya bostadstomter på del av fastigheten. Byggnadsnämnden beslutade 2019-11-07 § 106 om positivt planbesked och gav Stadsarkitektavdelningen i uppdrag att påbörja planarbetet. Ett planavtal upprättades i januari 2020, men planarbetet avvaktade sedan den naturvärdesinventering som togs fram i juni 2020.

Synpunkter

Handlingar tillhörande planförslaget, förutom fastighetsförteckningen, finns samlade på den här sidan. Samtliga handlingar finns även tillgängliga på medborgarkontoret, Stadshuset.

Synpunkter på detaljplanen lämnas skriftligen senast den 2 november 2020 till: stadsarkitektavdelningen@solvesborg.se
alternativt: Stadsarkitektavdelningen, Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg

Den som inte har lämnat skriftliga synpunkter senast under granskningstiden, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Frågor besvaras av Anna Terning, telefon 0456-81 60 51, e-post: anna.terning@solvesborg.se

Tidplan

En preliminär tidplan för planprojektet ser ut som följer:

Positivt planbesked (BN) 2019-11-07
Samråd länsstyrelsen om betydande miljöpåverkan aug/sep 2020
Godkännande för samråd (BN) okt 2020
Godkännande för granskning (BN) mar 2021
Antagande (BN) jun 2021

Beslutet om att anta detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att det justerade protokollet från kommunfullmäktiges sammanträde anslagits på kommunens anslagstavla om beslutet inte överklagas. BN – byggnadsnämnden, KF – kommunfullmäktige

Handlingar

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Plankarta Istaby 11-3 (Västra Torsö) 200917.pdföppnas i nytt fönster 437.2 kB 2020-10-07 15.37
Illustration Istaby 11-3 (Västra Torsö) 200917.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2020-10-07 15.37
Planbeskrivning Istaby 11-3 (V. Torsö)200917.pdföppnas i nytt fönster 2.6 MB 2020-10-07 15.37
Samrådsbrev Istaby 11-3 (V. Torsö).pdföppnas i nytt fönster 293.6 kB 2020-10-07 15.37
Undersökning BMP Istaby 11-3 V. Torsö.pdföppnas i nytt fönster 2.3 MB 2020-10-07 15.37
NVI Sölvesborg 20200616.pdföppnas i nytt fönster 10.6 MB 2020-10-09 11.37
PM påverkan riksintressen mm.pdföppnas i nytt fönster 5.9 MB 2020-10-07 15.37
Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut
Bygga, bo och miljö