Sölvesborgs kommun

Olovligt byggande

Om något som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller dispens från strandskyddet har utförts utan att kommunen har beviljat lov, kallas det för olovligt byggande eller ”svartbygge”.

Kontakta Bygglovsavdelningen innan du startar något byggprojekt så att du är säker på att det inte krävs något bygglov. Dessutom kan många bygglovsbefriade åtgärder kräva en anmälan till byggnadsnämnden. Om du utför en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan utan att först ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden kan det medföra en byggsanktionsavgift. Det kan dessutom krävas att du river eller tar bort det du olovligt utfört.

  • Om det utförs byggnadsåtgärder inom en fastighet, marken höjs eller om det rent av finns brister i underhållet på en fastighet, så kan man lämna in en anmälan till Bygglovsavdelningen.
  • Anmälan görs till Bygglovsavdelningen. Här kan du få information om det behövs bygglov för åtgärden samt om det finns bygglov beviljat. Om det rör sig om äldre åtgärder, så kan det ta lite längre tid att få fram upplysningar om giltigt bygglov då dessa inte finns registrerade i datasystemet utan måste sökas upp i Bygglovsavdelningens arkiv.
  • Vill man som anmälare bli underrättad under ärendets gång skall man lämna kontaktuppgifter. Tänk dock på att dessa uppgifter blir offentliga.
  • Därefter utför kontoret en utredning för att fastställa vad som hänt och vilka påföljder/föreläggande som eventuellt kan bli aktuella.
  • Bygglov kan i vissa fall beviljas i efterhand och då kan det bli frågan om påföljder. Kan inte bygglov beviljas i efterhand, så kan det bli en fråga om föreläggande vid vite att ta bort den olovligt utförda åtgärden. Vilka påföljder som kan bli aktuella regleras i Plan- och bygglagen.
  • Det finns alltid en möjlighet att vidta rättelse i det olovliga ärendet genom att återställa till ursprungligt skick.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut