Sölvesborgs kommun

Rivningsanmälan och rivningslov

Om du inom detaljplanerat område ska riva en byggnad, eller del av en byggnad, krävs det oftast ett rivningslov. Den som har avfall, till exempel rivningsavfall, är skyldig att hantera det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt oavsett om det krävts tillstånd eller inte.

Om det du vill riva är en byggnad eller byggnadsdel som inte behövt bygglov så krävs inte heller rivningslov. T.ex. vid rivning av en friggebod.

Utanför detaljplan behöver du göra en anmälan när du ska riva en byggnad eller del av en byggnad. Anmälan krävs dock inte för att riva en ekonomibyggnad utanför detaljplan för jordbruk, skogsbruk eller annan liknande näring. Utanför detaljplan behövs inte heller anmälan för att riva en byggnad som inte krävt bygglov för att få uppföras.

Vad räknas som rivning?

Begreppet rivning innebär att du helt tar bort en byggnad, eller en del av en byggnad, med tillhörande stomme. Det räknas alltså inte som rivning om stommen står kvar, även om du tar bort byggnadens icke bärande delar både invändigt och utvändigt.

Det räknas som rivning om allt utom grunden har rivits, för att den exempelvis ska utnyttjas till en ny byggnad. Det räknas också som rivning när du tar bort endast en del av en byggnad, till exempel en veranda.

Det räknas som rivning att flytta en byggnad från en plats, till en annan. Oftast behöver du då både rivningslov på den ursprungliga platsen och bygglov på den nya platsen.

Rivningsåtgärder som inte kräver vare sig lov eller anmälan omfattas inte av dessa krav i plan- och bygglagen. Däremot gäller i samtliga fall miljöbalkens krav på miljömässigt godtagbar hantering av avfallet.

I avfallsförordningen (2011:927) finns regler om vad som utgör farligt avfall. Närmare upplysningar finns även i Naturvårdsverkets vägledning för klassning av farligt avfall Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. samt i riktlinjerna Resurs- och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning från bransch- och arbetsgivarorgansiationen Byggföretagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Om något av följande är tänkt att göras när du planerar att riva ska en anmälan också skickas in till Miljöförbundet Blekinge Väst.

 • Ta bort cistern ut bruk (exempelvis sandfyller, pluggar ledningar)
 • Sanerar PCB-haltig fog (anmälan ska göras senast tre veckor innan åtgärden påbörjas)
 • Sanerar kvivksilverhaltiga rör (exempelvis rivning av lokal där tandläkarstol funnits, anmälan ska göras senast sex veckor innan åtgärder påbörjas)
 • Sanerar förorenad mark (observera att du också är skyldig att genast underrätta Miljöförbundet Blekinge Väst om du upptäcker en markförorening)

För att Miljöförbundet Blekinge Väst och Bygglovsavdelningen ska kunna bedöma er ansökan krävs vissa handlingar.

Handlingar som krävs för ansökan/anmäla:

 • Ansökan/Anmälan kan lämnas in via den här e-tjänsten. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Situationsplan, Redovisa vilken byggnad åtgärden gäller genom att markera den på situationsplanen. Tomtkarta finns bland våra e-tjänster
 • Foto på byggnaden, redovisa foton på in och utseendet före åtgärden.
 • Materialinventering görs via en blankett. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Den ska innehålla en beskrivning på allt avfall som ska sorteras och omhändertas samt vem som är mottagare. Beskrivning på hur el och elektroniskt avfall ska omhändertas. Osorterat avfall klassas som farligt avfall.
 • Förslag till Kontrollplan, i en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet. Genom att utföra kontroller över moment som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de utförs fel, kan man ha uppsikt över att momenten utförs rätt. Följande ska redovisas:
 • Vad ska kontrolleras
 • Vem ska utföra kontrollen (t.ex. byggherren, sakkunnig, entreprenören)
 • Vilken kontrollmetod används (hur utförs kontrollen t.ex. mätning, visuellt)
 • Mot vad ska man kontrollera (en konkret handling t.ex. ritning, arbetsbeskrivning)

Det är viktigt att inventeringen utförs av någon med god kunskap och erfarenhet inom området. Vad god kunskap och erfarenhet innefattar har inte närmare preciserats utan får bedömas från fall till fall, utifrån t.ex. relevant grundutbildning, praktisk erfarenhet samt speciella kunskaper i miljöinventering.

Kontrollplanen är grunden i plan- och bygglagens tillsyns- och kontrollsystem.

Rivningsarbeten får inte påbörjas innan byggnadsnämnden har gett ett startbesked, och i startbeskedet ska byggnadsnämnden bland annat fastställa kontrollplanen. Syftet med att i kontrollplanen ta upp rivningsavfall är att förbättra förutsättningarna för att det farliga avfallet hanteras på ett miljömässigt godtagbart sätt samt att ta till vara sådant material vid rivningarna som kan återanvändas eller materialåtervinnas.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut