Sölvesborgs kommun

Förhandsbesked

För alla bygglovspliktiga åtgärder finns det möjlighet att ansöka om förhandsbesked innan bygglov söks. Ett förhandsbesked innebär att byggnadsnämnden prövar om den aktuella åtgärden kan tillåtas på platsen.

Syftet med att ansöka om ett förhandsbesked är vanligtvis att undvika långtgående projektering innan det är klarlagt om åtgärden kan tillåtas på platsen.

Det finns många faktorer att beakta vid prövningen. Det är bland annat de så kallade hushållningsbestämmelserna i Miljöbalken och Plan- och bygglagen som ska beaktas. Skyddsvärda intressen, till exempel riksintressen får inte påtagligt skadas vid lokalisering av ny bebyggelse.

Byggnaden ska passa in på platsen med tanke på den bebyggelse som redan finns i närheten. Avståndet mellan byggnaden och exempelvis naturområden, fornminnen, vägar, ledningar i marken och luften ska vara tillräckligt. Närliggande anläggningar såsom skjutbanor, idrottsanläggningar och lantbruk är exempel på annat som ska beaktas. Det måste vara möjligt att anlägga en väg fram till byggnaden. Vatten och avlopp måste också gå att ordna.

I Sölvesborgs kommun Översiktsplan redovisas riksintressen, kommunala ställningstaganden med mera som kan vara bra att ta del av innan man lämnar in sin ansökan.

E-tjänst – Ansökan om förhandsbesked

En ansökan om förhandsbesked kan lämnas in via e-tjänst.
Länk till annan webbplats.
» minutbygg.solvesborg.se/SOL-BYGG-PBL Länk till annan webbplats.(länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.)

Om du saknar BankID eller av en annan orsak vill göra din ansökan på papper, finns blanketter att hämta på stadshuset hos medborgarkontoret (receptionen).

Ansökan ska innehålla:

  • Ifylld ansökan via e-tjänst alt. blankett
    Beskriv vad som ska ingå i prövningen och presentera husets storlek, antal våningar och liknande.
  • Situationsplan. Situationsplanen ska visa karta över aktuellt tomt, i skala 1:500 eller i annan lämplig skala om fastigheten är stor.
    Du ritar sedan själv in tänkt ny fastighetsgräns, tänkt byggnads läge, in- och utfart, biluppställningsplats, samt eventuellt placering av egen lösning för vatten och avlopp samt dagvattenhantering.

Observera att ovannämnda handlingar är generella. Vi kan behöva fler handlingar i just ditt ärende för att kunna ta beslut. I så fall kontaktar vi dig när vi fått din ansökan.

Avfotograferade handlingar är tyvärr inte arkivgodkänt och ni behöver därför scanna in ritningar och dokument till PDF-format. Har man inte någon scanner går det bra att skicka handlingarna via post till:

Bygglovsavdelningen, Sölvesborgs kommun
Repslagaregatan 1
294 80 Sölvesborg

Öppet jordbruksfält.

Bygga på jordbruksmark.

Bygga på jordbruksmark

Svensk lagstiftning anger en mycket restriktiv hållning till att upplåta jordbruksmark till bebyggelseändamål. På senare år har ett flertal domar från Mark- och miljööverdomstolen tyckts inneburit att lagstiftningen skärpts gällande möjligheterna att bo och bygga på landsbygden, vilket påverkar handläggningsrutinerna i Sölvesborgs kommun.

Skärpt lagstiftning

Det är tolkningen av begreppet ”brukningsvärd jordbruksmark” och tillämpningen av bestämmelserna om hushållning av jord- och skogsbruksmark, i 3 kap. 4 § i miljöbalken som tycks ha skärpts. I flera domstolsfall har man kommit till slutsatsen att inte tillåta bebyggelse på brukningsvärd jordbruksmark, och att bebyggelse på sådan mark bara tillåts ”om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”.

Med väsentligt samhällsintresse avses bland annat bostadsförsörjning. Detta betyder att enstaka bostadshus inte kan ses som ett väsentligt samhällsintresse. Det innebär också att brukningsvärd jordbruksmark inte bara avser åkermark, det omfattar även betesmark och mark på fastigheter som inte är taxerade som jordbruksfastigheter.

Jordbruksmark - en viktig resurs för framtiden

Sverige har idag en mycket låg självförsörjningsgrad på livsmedel. Vi litar på importen och varannan tugga av det vi stoppar i oss har importerats. Detta kan jämföras med början av 1990-talet då Sveriges bönder producerade 75 procent av landets livsmedel. Även om jordbruksmark inte brukas idag av olika anledningar så kommer den vara en viktig resurs för framtiden.

Exploateringen av jordbruksmark

Jordbruksmark är en begränsad resurs med avgörande betydelse för att trygga vår livsmedelsförsörjning inom Sverige. Den är inte enbart av intresse ur vårt nutida produktionsperspektiv utan även ur ett långsiktigt perspektiv. En högre försörjningsgrad gör att Sverige blir mer robust för att kunna hantera olika typer av kriser eller handelshinder. Därför ska brukningsbar mark med bibehållen bördighet finnas tillgänglig i Sverige även för kommande generationer.

Exploatering av mark genom bebyggelse är oåterkallelig. Därför ska exploateringen av jordbruksmark i första hand undvikas och alternativa lokaliseringar ska prövas.

Handläggningsrutiner i Sölvesborgs kommun

Sölvesborgs kommun har liksom många andra kommuner historiskt sett inte tillämpat gällande regler särskilt strikt. Men den nya nationella livsmedelsstrategin och avgöranden i domstolarna har påverkat även våra handläggningsrutiner.

Avvägningen mellan bebyggelse på landsbygden och att bevara jordbruksmark är inte enkel och vid varje enskilt fall görs en sammanvägd bedömning. Vårt gemensamma mål måste vara att arbeta för en levande landsbygd utan att äventyra Sveriges framtida livsmedelsförsörjning.

Relaterade kontakter

Bygglovsavdelningen

Relaterade kontakter

Senast uppdaterad:

Skriv ut